c5b0ff06-b273-4572-b458-e6497517f90e

Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś – nowy projekt prewencyjny KRUS

– Praca w rolnictwie wiąże się z różnego rodzaju ryzykiem. Ważne, aby tego ryzyka jak najbardziej unikać – stwierdził wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podczas dzisiejszej konferencji prasowej. W konferencji, na której został ogłoszony nowy projekt działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś, uczestniczył także zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

GŁÓWNE

Niebezpieczeństwa związane z pracą w rolnictwie

– Rolnictwo jest dziedziną gospodarki bardzo trudną, odpowiedzialną. Jest to nieomal nie praca, a misja. Praca w rolnictwie jest też szczególnie niebezpieczna – podkreślił szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk zwrócił uwagę, że praca w rolnictwie jest związana z używaniem różnych maszyn i urządzeń, a także z kontaktem ze zwierzętami. Do tego dochodzi wykonywanie obowiązków w różnych porach dnia i roku, czasem w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych.

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że ważne jest, aby w jak największym stopniu unikać ryzyka, z którym wiąże się praca w rolnictwie.

Rola KRUS

– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, corocznie organizując kampanie i konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych, przyczyniła się przez ostatnie lata bardzo wydajnie do ograniczenia wypadków w rolnictwie – podkreślił szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Wicepremier poinformował, że przez ostatnie 30 lat liczba wypadków spadła o 80 proc.

– Ale to i tak jest o 20 proc. za dużo – dodał.

Szef resortu rolnictwa zwrócił uwagę, że liczba wypadków i chorób jest związana z zarówno z warunkami pracy, jak i z naszą koncentracją, skupieniem.

 – Mam nadzieję, że wszyscy uczestniczący w tym konkursie po pierwsze przyczyniają się do bezpieczeństwa w swoim gospodarstwie, a po drugie promują to bezpieczeństwo wśród innych, swoich sąsiadów – powiedział wicepremier Henryk Kowalczyk.

– KRUS już od 30 lat prowadzi działalność na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy w rolnictwie i rolniczym chorobom zawodowym – podkreślił zastępca prezesa KRUS Marek Surmacz.

 Zwrócił również uwagę, że gospodarstwo rolne to szczególne miejsce pracy – to także miejsce życia całej rodziny rolniczej.

– Dlatego nasze działania prewencyjne kierujemy zarówno do rolników oraz członków ich rodzin, jak i do osób pracujących w ich gospodarstwach – dodał wiceprezes Surmacz.

Cel KRUS to: zero wypadków i zero chorób zawodowych – zgodnie z międzynarodową strategią prewencyjną pn. Wizja Zero, do której Kasa przystąpiła w 2018 r.

KRUS w swoich działaniach prewencyjnych zwraca uwagę na trzy filary strategii: bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan. Mają one kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów, czy też chorób spowodowanych pracą.

Cel projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś

Celem projektu Bezpieczny Rolnik Bezpieczna Wieś jest wzmocnienie przekazu prewencyjnego poprzez:

 • wspólne dla wszystkich działań hasło i logotyp;
 • zintegrowanie dotychczasowych form oddziaływania prewencyjnego KRUS, takich jak: kampanie, szkolenia, konkursy, stoiska informacyjno-prewencyjne, publikacje, działania na rzecz właściwej produkcji i dystrybucji bezpiecznych środków stosowanych w rolnictwie oraz sprzętu i odzieży ochronnej dla rolników;
 • wspieranie rozwoju ratownictwa przedlekarskiego na obszarach wiejskich w jedną, identyfikowalną i rozpoznawalną markę.

Poprzez działania projektowe KRUS będzie dążyć do zwiększenia zainteresowania rolników problematyką bezpieczeństwa pracy na wsi, a także do szerszego zaangażowania mieszkańców wsi w eliminowanie ryzyka wypadkowego w gospodarstwach rolnych.

Wokół projektu Bezpieczny rolnik Bezpieczna Wieś KRUS planuje zgromadzić instytucje i firmy działające na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa pracy w rolnictwie.

Statystyki wypadkowe

Statystyki wypadków w 2022 r. są następujące:

 • Liczba ubezpieczonych w 2022 r.: 1 082 030 (w 2021 r.: 1 124 709).
 • Zdarzenia wypadkowe zgłoszone w 2022 r.: 11 649 (od 1993 r. liczba zgłoszonych wypadków zmniejszyła się z 66 tys. do 11 tys. – o ponad 80 proc.).
 • Liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań: 8 836 (od 2013 r. liczba wydanych decyzji spadła o 6 970 – o 44,1 proc.).
 • Struktura wypadków według grup zdarzeń: 49,2 proc. – upadek osób; 12,8 proc. – uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta; 12,1 proc. – pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń.
 • Przyczyny wypadków: 57,2 proc. – czynnik ludzki (niewłaściwe postępowanie); 25,7 proc. – przyczyny techniczne – (np. niewłaściwy stan podwórza).
 • Wskaźnik wypadkowości (tzn. liczba wypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań przypadająca na 1 000 ubezpieczonych): 8,0 – na przestrzeni ostatnich 30 lat zmniejszył się z 24,6 do 8,0, tj. o 16,6.
 • Wypadki śmiertelne: 45 jednorazowych odszkodowań z tytułu śmierci przy pracy rolniczej (11 – przejechanie, uderzenie przez środek transportu; 8 – upadek osoby; 7 – upadek przedmiotów); od 2013 r. spadek liczby wypadków o 32 (41,6 proc).

Statystyka chorób zawodowych

W 2022 r. przyznano 194 jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego chorobą zawodową. W porównaniu do roku 2021 liczba decyzji przyznających odszkodowania zmniejszyła się o 15 (o 7,2 proc.).

Stwierdzone choroby zawodowe:

 • 173 choroby zakaźne (głównie borelioza);
 • 12 przypadków chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy;
 • 6 chorób układu oddechowego;
 • 2 przypadki chorób skóry;
 • 1 przypadek choroby narządu wzroku wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi.
7c647e8c-f1cd-4c35-a6a6-b55360e0602a

Obwodnica Suwałk z rządowym wsparciem

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 655, który powstanie w ramach budowy wschodniej obwodnicy Suwałk, uzyska dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 20,2 mln zł. Planowana wartość zadania, którego inwestorem jest Miasto Suwałki, to 40,4 mln zł.

Obwodnica Suwałk z rządowym wsparciem

– W odpowiedzi na postulaty samorządów w 2021 roku poszerzyliśmy zakres zadań, które mogą uzyskać dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o obwodnice w ciągu dróg wojewódzkich. Dzięki kontynuacji inwestycji, która jest realizowana w Suwałkach, powstanie wygodne połączenie drogowe, wyprowadzające ruch pojazdów poza centrum miasta. Dla mieszańców Suwałk oznacza to znaczące zmniejszenie niedogodności związanych z ruchem samochodowym – powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.


Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 655 w nowym przebiegu, który jest częścią wschodniej obwodnicy Suwałk. W ramach zadania powstanie droga klasy G (główna), na odcinku od ulicy Wylotowej do ulicy Sejneńskiej. Inwestycja uzupełni układ komunikacyjny miasta i pozwoli na wyprowadzenie ruchu samochodów z centrum Suwałk. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2024 roku.

Łączna kwota wsparcia ze środków RFRD dla zadań zgłoszonych w województwie podlaskim wyniesie prawie 164 mln zł. Oprócz obwodnicy Suwałk wsparcie z RFRD uzyskały jeszcze 3 zadania zgłoszone przez Zarząd Województwa Podlaskiego:

 • Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 – kwota dofinansowania: 27 mln zł;
 • Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690 – kwota dofinansowania: 62 mln zł;
 • Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 647 – kwota dofinansowania: 54,4 mln zł.

Dla tych zadań zostały już podpisane umowy o dofinansowanie ze środków RFRD.

Inwestycje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wsparcie uzyskują inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg samorządowych. Dotychczas w ramach RFRD w latach 2019-2022 r. na budowę, przebudowę lub remont 18 tys. km dróg samorządowych przeznaczyliśmy prawie 13 mld zł. Wsparcie z tego programu przekazywane jest na inwestycje na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich, zadania zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, budowę obwodnic w ciągach dróg samorządowych, zadania miejskie, a także na drogi o charakterze obronnym. Poprawa jakości tras lokalnych przekłada się na komfort podróżowania, ale także znacząco poprawia bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Rządowe wsparcie przyznano dla 51 zadań obwodnicowych, w tym 45 zgłoszonych przez samorządy województw i 6 zgłoszonych przez prezydentów miast na prawach powiatu. Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji tych inwestycji to prawie 2,4 mld zł.

9b089d94-77d7-4208-9684-ebc5683dccab

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Transformacja energetyczna, w tym rozwój nowoczesnych technologii to główne tematy rozmów podczas XXV Międzynarodowych Targów Energetyki i Elektrotechniki oraz Odnawialnych Źródeł Energii ENEX. W wydarzeniu, które odbyło się 8 marca 2023 r., udział wziął wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska.

Wiceminister Ireneusz Zyska o rozwoju wodoru w Kielcach

Podczas targów wiceminister Ireneusz Zyska wziął udział w spotkaniu dotyczącym utworzenia doliny wodorowej dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego. Jak podkreślił wiceszef resortu klimatu i środowiska, transformacja energetyczna dotyczy wszystkich regionów Polski i może dawać szanse na rozwój. 

Polityka klimatyczna oraz konieczność uniezależnienia się od surowców kopalnych sprawiają, że wodór będący nośnikiem energii, może do końca dekady stanowić jeden z filarów transformacji energetycznej. Nie powinniśmy obawiać się tych zmian, gdyż dają nam one wiele możliwości. Transformacja energetyczna może być szansą wykorzystania polskiego potencjału w zakresie nowych technologii, a ponadto pozwoli na uniezależnienie się od importu węglowodorów z Rosji, a co za tym idzie, zapewni bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju na kolejne dekady

– powiedział.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że powstawanie dolin wodorowych powinno być kompatybilne z rozwojem regionu, gdzie spotkać mogą się wszyscy zainteresowani – przemysł, administracja czy instytucje naukowe i badawcze.

W Polsce możemy w ramach dolin wodorowych stawiać na innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe, projekty inwestycyjne o dużej, wieloletniej skali realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego. Aktualnie w Polsce rozwijanych jest siedem projektów takich dolin. Do grona tego może dołączyć dolina wodorowa, która obejmie obszar województw lubelskiego i świętokrzyskiego. Oba regiony posiadają ogromny potencjał intelektualny i naukowy, który może pobudzić zaangażowanie renomowanych podmiotów ze świata nauki i biznesu we współtworzenie tego projektu

– wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. OZE wziął też udział w spotkaniu członków Centralnego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. W trakcie trwania rozmów wiceminister Ireneusz Zyska wskazywał, że niezwykle istotne jest tworzenie przestrzeni do współpracy.

Idealnym przykładem są ambitne cele i projekty zainaugurowane właśnie przez Centralny Klaster wodorowy. Wspierają one realizację Polskiej Strategii Wodorowej do 2030 r. z perspektywą do roku 2040, co przełoży się na budowę całego łańcucha wartości na terenie naszego kraju

– mówił.

1460x616

Znamy harmonogram naborów na 2023 rok w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na 2023 r. jest już dostępny dla beneficjentów. Skorzystają przedsiębiorcy, samorządy i inne podmioty. Pierwsze konkursy już w kwietniu.

Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będą one organizowane tak w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu. 

W tym roku uruchamiamy nabory we wszystkich działaniach w programie. Wsparcie kierujemy do wszystkich grup beneficjentów – zarówno do przedsiębiorców, jak i do samorządów, a także innych podmiotów  między innymi do  operatorów systemów dystrybucji energii, czy Polskich Linii Kolejowych S.A. Co ważne, po raz pierwszy o wsparcie będą mogli starać się również beneficjenci z regionalnej części województwa mazowieckiego, tj. bez Warszawy i otaczających ją powiatów

– podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Dążymy do tego, aby Polska Wschodnia stała się jeszcze bardziej atrakcyjna inwestycyjnie, z nowymi miejscami pracy i lepszymi warunkami życia

– dodała  wiceminister. 

Harmonogram naborów FEPW na 2023 rok

Wiosna dla przedsiębiorców 

Jako pierwszy – już w kwietniu – wystartuje konkurs na nowych animatorów Platform startowych, tak, aby już niebawem Platformy mogły rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej.

W maju wystartują konkursy o dotację dla firm z Polski Wschodniej na kolejne działania:

 • Wzornictwo w MŚP – dla firm, które szansę swojego rozwoju upatrują w zmianach w zakresie innowacji wzorniczych. Łączny budżet tegorocznego konkursu to 100 mln zł. 
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wsparcie dla firm w zakresie opracowania (etap I) i wdrożenia (etap II) nowego modelu biznesowego, który będzie odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane  ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. W 2023 roku firmy będą mogły starać się o dotację w I etapie działania, w którym opracują nowy model biznesowy. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 10 mln zł. [Nabór wniosków w II etapie rozpocznie się w 2024 roku.]

W drugiej połowie roku firmy będą mogły zaś starać się o dotację w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie przeznaczone będzie dla firm, które chcą zmienić model prowadzenia działalności w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Budżet w konkursie to 100 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu. We wrześniu zaś wystartuje konkurs dla start-upów. Szansę na dotację będą miały start-upy, które pomyślnie zakończyły inkubację w Platformach startowych. Budżet konkursu to 60 mln zł.
Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewiduje również wsparcie dla dużych przedsiębiorstw – Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na inwestycje w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid. Inwestycje te będą sprzyjać włączaniu do sieci rozporoszonych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zapewnią stabilne dostawy energii dla elektromobilności (np. zasilanie elektrycznych autobusów czy tramwajów w miastach). Pierwszy konkurs, z alokacją 150 mln zł, wystartuje w maju. Przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lato dla samorządów

W 2023 roku wystartują również konkursy we wszystkich działaniach skierowanych do samorządów.  Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. 

W czerwcu wnioski o dofinansowanie projektów drogowych będą mogły złożyć samorządy województw. Budżet konkursu wyniesie 1,3 mld zł.

We wrześniu rozpocznie się konkurs na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską dla miast średnich doświadczających problemów społeczno-gospodarczych, liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Budżet konkursu wyniesie 440 mln zł. Największe miasta Polski Wschodniej (stolice województw oraz Radom i Elbląg) wezmą udział w naborze niekonkurencyjnym i będą miały szansę na złożenie wniosków od lipca 2023 r. do grudnia 2025 r. Dla nich zarezerwowano 1,35 mld zł. Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W lipcu rozpocznie się także konkurs na inwestycje z zakresu adaptacji miast do zmian klimatu. Wnioski będą mogły składać miasta średnie doświadczające trudności społeczno-gospodarczych, liczące 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości uzdrowiskowe. Budżet konkursu wyniesie 550 mln zł, a przeprowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesień dla przyrody

We wrześniu zostanie otwarty konkurs na działania z zakresu ochrony bioróżnorodności – tworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt. O wsparcie będą mogły się starać nie tylko samorządy, ale i inni zarządcy obszarów NATURA 2000 (lasy, wody). Budżet konkursu wyniesie 125 mln zł.

Drugi wrześniowy nabór będzie dotyczył inwestycji w ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenach prawnie chronionych a także na wsparcie bazy edukacyjnej parków narodowych. Na te cele zarezerwowano 114,5 mln zł.
Konkursy przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bliżej końca roku – turystyka i kolej

W połowie października PARP otworzy konkurs dla samorządów województw działających w szerokich partnerstwach z podmiotami lokalnymi, na inwestycje w tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych. Budżet konkursu wyniesie 630 mln zł.

Natomiast na przełomie III. i IV. kwartału rozpoczną się nabory na projekty kolejowe, które przeprowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do dyspozycji będzie 3 mld zł na linie kolejowe oraz 100 mln zł na dworce.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów 428 milionów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Więcej o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej TUTAJ.