1460x616

MRiPS: osoby z niepełnosprawnościami są traktowane podmiotowo

W czasie trwającego od kilku dni w Sejmie protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele zarzutów wobec polityki państwa na rzecz tej grupy. Dotyczą m.in. kwestii wsparcia finansowego, ale też „nie podmiotowego traktowania”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada.

W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczono 15,5 mld zł, w 2022 roku była to kwota ponad 37 mld zł. To wzrost o 21,5 mld zł. W tym roku te nakłady będą jeszcze większe i wyniosą około 40 mld zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada na pojawiające się w przestrzeni medialne zarzuty dotyczące polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami.

 1. Osoby z niepełnosprawnościami nie są traktowane podmiotowo, ale jak podopieczni.

To rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy dokonał zasadniczej zmiany w podejściu do grupy osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Wynikiem wspólnej pracy i dialogu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych było powstanie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która wyznaczyła działania, szersze niż tylko same świadczenia. Priorytetowe obszary to: Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości, koordynacja. Nigdy wcześniej, żaden inny rząd nie przedstawił tak kompleksowej strategii, która przywraca prawo osób z niepełnosprawnością do niezależnego życia.

 1. Rząd lekceważy osoby niepełnosprawne, nie chce rozmawiać z protestującymi.

Rząd nigdy nie zamykał się na rozmowę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, ten dialog prowadzony jest systematycznie – kolejne zaplanowane od dawna spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wszystkie uruchomione programy były konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Tak powstawała Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami czy Fundusz Solidarnościowy.

Podczas czwartkowego spotkania w Sejmie protestujący przejęli zaproszenie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika na wspomniane spotkanie.

 1. Renta socjalna jest za niska i powinna zostać podniesiona.

Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna została podwyższona i wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość renty podlega corocznej waloryzacji.

 • W 2015 r. renta socjalna wynosiła 739,58 zł.
 • Od 1 marca 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 złotych, czyli o prawie 850 złotych więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Przypominamy też, że w przypadku jednoczesnego prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do obydwu tych świadczeń – pod warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli nastąpi przekroczenie tej kwoty (od 1 marca 2023 r. 3176,88 zł), to wysokość renty socjalnej zostanie obniżona. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (317,69 zł).

Jednym z warunków przyznania prawa do renty socjalnej jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS / komisję lekarską ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18 roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
 • w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat,
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o te osoby. 

 1. Rozwiązania systemowe nie są najważniejsze – najważniejsze jest doraźne wsparcie finansowe.

Takie działania doprowadziły do tego, że na polu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin mamy takie wieloletnie zaniedbania. Brakowało pomysłu, strategii i woli do podjęcia kompleksowych działań. Nikt nie myślał w dłuższej perspektywie, długofalowo – tymczasem działania doraźne nie odnoszą skutku na dłuższą metę i sprawiają, że tych środków brakuje.

Dlatego opracowano Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która ma prowadzić do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami bardziej niezależnego i aktywnego życia.

Uruchomiono Fundusz Solidarnościowy, zupełnie nowe rozwiązanie, z którego finansowane są programy umożliwiające świadczenie usług asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej oraz funkcjonowanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To rozwiązania oczekiwane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

 • Asystencja osobista pozwala na bardziej niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. Budżet edycji 2023 to łącznie 610 mln zł (505 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego i 105 mln dla organizacji pozarządowych).
 • Opieka wytchnieniowa to szansa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami na odpoczynek, zajęcie się swoimi sprawami w czasie, gdy ich podopieczni są pod fachową opieką. Budżet edycji 2023 to 205 mln zł (150 mln zł dla JST i 55 mln zł dla NGO).
 • Centra opiekuńczo-mieszkalne to szansa dla osób z niepełnosprawnościami na życie w warunkach zbliżonych do domowych – ze wsparciem fachowej kadry. Centra oferują możliwość pobytu dziennego lub całodobowego. Od uruchomienia programu w 2019 roku powstało w Polsce 26 COM. Rekomendowane do dofinansowania są obecnie 102 Centra. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi kwotę ok. 309 mln zł.

Nie jest prawdą, że wsparcie finansowe nie jest realizowane. Ze środków Funduszu Solidarnościowego wypłacane jest też m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to kierowane jest do osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wypłacane jest do wysokości 500 zł miesięcznie. Ponadto:

 • W 2018 r. rząd zadecydował o zrównaniu renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2015 r. wynosiła ona 739,58 zł. Dzisiaj jest to już 1588,44 zł. 290,9 tys. osób pobiera to świadczenie.
 • Od 2015 świadczenie pielęgnacyjne wzrosło ponad dwukrotnie – z 1200 zł do 2458 zł. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta około 215 tys. osób.
 • Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – oba te świadczenia wzrosły w listopadzie 2018 roku o 100 zł, do kwoty 620 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 12,6 tys. osób, a zasiłek dla opiekuna 6 tys. osób.
 • Zasiłek pielęgnacyjny w 2015 roku wynosił on 153 zł. W listopadzie 2018 roku 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł miesięcznie.

Dodatkowo realizowane są m.in. również usługi opiekuńcze, które są wsparciem dla rodziny oraz elementem uzupełniającym system. Korzysta z nich rocznie ponad 100 tysięcy osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Prowadzonych jest także 1475 mieszkań chronionych, w których zamieszkują również osoby korzystające z renty socjalnej, uczące się samodzielnego życia.

IMG_9435

Eco Studio ELECTRO – SYSTEM – 4 w Konstancinie – Jeziornie!

Gmina Konstancin – Jeziorna to naprawdę więcej niż uzdrowisko! Przekonali się o tym uczestnicy wyjątkowego spotkania edukacyjnego Eco Studio ELECTRO – SYSTEM. W Konstancinie – Jeziornie pojawili się eksperci do spraw recyklingu oraz gwiazdy: Saszan i Kuba Adamiak. Przywieźli ze sobą dużo dobrej energii i zorganizowali ciekawą lekcję przyrody mówiącą o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami, połączoną z zabawą i koncertem.

PROJEKTY EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Konstancin – Jeziorna na czele z Burmistrzem Kazimierzem Jańczuk udowodnił wielokrotnie, że jest gminą zaangażowaną ekologicznie. Tym razemprzystąpił do trzech projektów edukacji ekologicznej:

 • WWW.DECYDUJESZ.PL  – zapewniający mieszkańcom gminy darmowy odbiór dużego AGD (pralka, lodówka, zamrażarka, kuchenka i zmywarka) prosto z domu
 •  eko – PROFIT – gwarantujący uczestnikom programu – grupom społecznym (klubom sportowym, kołom gospodyń wiejskich, ochotniczym strażom pożarnym i innym) wynagrodzenie w zamian ze zebrane i przekazane w ramach programu elektroodpady
 • Eco Studio ELECTRO – SYSTEM – przedstawiający problematykę dbania o środowisko w kontekście szczególnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Na wydarzenie w Konstancińskim Domu Kultury „Hugonówka” przybył zastępca burmistrza – Dariusz Zieliński oraz dzieci i młodzieży z pięciu szkół z terenu całej gminy Konstancin – Jeziorna. Wszyscy dowiedzieli się jak prawidłowo postępować z elektroodpadami i przynieśli ze sobą drobne elektrośmieci na specjalną zbiórkę połączoną z konkursem.Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego, która przyniosła ich najwięcej pojedzie w nagrodę do Warszawy na Wielki Finał akcji!

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami to jedno z zadań Organizacji Odzysku ELECTRO – SYSTEM. Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że generowane są coraz większe ilości elektroodpadów. Elektrośmieci to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać surowce, ale jednocześnie źródło niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. – mówi dr Robert Wawrzonek, Prezes Zarządu ELECTRO – SYSTEM.

GWIAZDY INTERNETU EDUKUJĄ

Wszyscy razem z dziećmi i młodzieżą świetnie bawili się podczas show muzyczno – tanecznego Saszan. A eko quiz przy trójkącie recyklingowym z super nagrodami cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem jak strefa, w której ambasadorzy projektu rozdawali autografy, robili zdjęcia i nagrywali TikToki. W kolejnych miesiącach gwiazdy i organizatorzy odwiedzą inne miejscowości z mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i łódzkiego. Przez cały rok na kanale YouTube projektu www.youtube.com/EcoStudio dostępne są też materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas lekcji przyrody i godzin wychowawczych.

Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO – SYSTEM i Kubą Adamiakiem opowiadamy o tym jak dbać o nasz Dom – Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą powtarzamy zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w naszych social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!” . Jestem przekonana, że te wyjątkowe lekcje przyrody nie tylko zwracają uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami, ale są też świetną zabawą za sprawą moich koncertów mówiła Saszan.

Działania edukacyjne projektu wspierają zaangażowani ekologicznie patroni medialni: Zielony Newsweek, magazyn „Odpady i środowisko”, magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal EkoGuru, PSMM Monitoring & More.

Organizacja odzysku ELECTRO – SYSTEM

ELECTRO – SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. ELECTRO – SYSTEM edukuje i prowadzi różne programy, w ramach których można pozbyć się zużytego sprzętu. Jednym z nich jest program DECYDUJESZ.PL skierowany przede wszystkim do osób indywidualnych. Jeśli chcemy oddać duży sprzęt taki jak: lodówka, pralka lub kuchenka, możemy  skorzystać z programu bezpłatnych odbiorów dużego AGD prosto z domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest  dostępna w całej Polsce. Innym ważnym ogólnopolskim programem dostępnym dla różnych grup społecznych jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca! Uczestnicy programu (np. Koła Gospodyń Wiejskich w projekcie ekoGospodynie lub Ochotnicze Straże Pożarne w projekcie ekoREmiza) biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.eko-profit.pl .