1460x616 (6)

UE dąży do zapewnienia stabilnych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Otwarcie naboru wniosków dot. projektów strategicznych dla UE

23 maja 2024 roku wszedł w życie europejski akt w sprawie surowców krytycznych (Critical Raw Materials Act – CRMA), którego celem jest zapewnienie stabilnych, bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych dla przemysłu UE. Bezpieczny dostęp do surowców krytycznych ma zasadnicze znaczenie dla sektorów strategicznych, w tym czystych technologii energetycznych, przemysłu cyfrowego, obronnego oraz przemysłu lotniczego i kosmicznego.

General view of the meeting

Wraz z Net-Zero Industry Act i Chips Act, rozporządzenie o surowcach krytycznych stanowi regulacyjny tryptyk europejskiej polityki przemysłowej.

UE wyznaczyła w nim następujące cele na 2030 r.:

 • WYDOBYCIE W UE: co najmniej 10% rocznego zużycia w UE ma pochodzić z wydobycia w UE;
 • PRZETWARZANIE W UE: co najmniej 40% rocznego zużycia w UE ma pochodzić z przetwarzania w UE;
 • RECYKLING W UE: co najmniej 25% rocznego zużycia w UE ma pochodzić z wewnętrznego recyklingu;
 • ŹRÓDŁA ZEWNĘTRZNE: z jednego państwa trzeciego ma pochodzić nie więcej niż 65% rocznego zużycia w UE każdego z surowców strategicznych na odpowiednim etapie przetwarzania.

Więcej informacji dot. aktu w sprawie surowców krytycznych.

Realizacja założeń aktu powinna wzmocnić dostawy tych surowców z własnych źródeł UE oraz zmniejszyć zależność w tym względzie od pojedynczych dostawców zewnętrznych.

Pierwsze posiedzenie Europejskiej Rady ds. Surowców Krytycznych

23 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Europejskiej Rady ds. Surowców Krytycznych – nowego organu działającego przy Komisji Europejskiej w skład którego wchodzą przedstawiciele wysokiego szczebla z poszczególnych państw członkowskich UE. Z ramienia Polski udział w spotkaniu wziął wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju Krzysztof Galos.

Rada ma odgrywać wiodącą rolę we wdrażaniu nowych ram polityki, wspierając Komisję Europejską w wyborze i wdrażaniu projektów strategicznych, w wymianie informacji na temat procedur wydawania pozwoleń i inicjatyw dotyczących obiegu zamkniętego oraz w ułatwianiu współpracy międzynarodowej i partnerstw strategicznych dotyczących surowców.

Przedstawiciele wszystkich państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej spotkali się, aby omówić uwarunkowania związane z wdrażaniem rozporządzenia. Rada podjęła temat m.in. uruchomienia pierwszego procesu składania wniosków o projekty strategiczne, zaangażowania Rady w zakresie podjęcia decyzji o ich realizacji, źródeł finansowania projektów, współpracy międzynarodowej, monitorowania ryzyka dostaw surowców i ustanowienia systemu gromadzenia zapasów strategicznych.

Otwarcie naboru wniosków dotyczących projektów strategicznych

Kluczowym mechanizmem przyjętego aktu w sprawie surowców krytycznych jest uznawanie i wspieranie projektów strategicznych w całym łańcuchu wartości surowców strategicznych.

W trakcie pierwszego posiedzenia Rady, Komisja otworzyła nabór wniosków o przyznanie statusu projektu strategicznego, zgodnie z europejskim aktem w sprawie surowców krytycznych.

Szczegółowe informacje, w tym formularz wniosku i przewodnik dla wnioskodawców na stronie internetowej projektów strategicznych.

Każdy projekt dotyczący wydobycia, przetwarzania, recyklingu lub substytucji któregokolwiek z surowców strategicznych wymienionych w załączniku I do aktu może zostać uznany za strategiczny, jeżeli spełnia kryteria, które określono w art. 6 i załączniku III do CRMA. Projekty strategiczne mogą być realizowane zarówno w UE, jak i – na określonych warunkach – w państwach trzecich.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte od 23 maja 2024 r., godz. 14.00 (czasu środkowoeuropejskiego). Pierwszą datą graniczną jest 22 sierpnia 2024 r., godz. 12.00 (czasu środkowoeuropejskiego). Wnioski należy przygotowywać zgodnie z instrukcjami podanymi w elektronicznym formularzu.

Po upływie pierwszej daty granicznej otrzymane wnioski zostaną ocenione w następujących etapach:

 • Kontrola kompletności (wrzesień 2024 r.): Wniosek zostanie sprawdzony pod kątem kompletności, a w stosownych przypadkach promotorzy zostaną poproszeni o dodatkowe informacje.
 • Ocena (wrzesień 2024 r. – październik 2024 r.): Kompletne wnioski będą oceniane przez Komisję oraz państwa członkowskie na których obszarze zgłoszony został projekt, a następnie sporządzone zostaną sprawozdania z oceny projektów.
 • Dyskusja i decyzja (IV kw. 2024 r.): Na podstawie sporządzonej oceny Europejska Rada ds. Surowców Krytycznych omówi proponowane projekty, a Komisja podejmie decyzję w sprawie wniosków, uwzględniając opinię rady, a następnie powiadomi wnioskodawców.

Materiały

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia ram na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie)
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2023/1781 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie ustanowienia ram dotyczących środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników oraz zmiany rozporządzenia (UE) 2021/694 (akt w sprawie czipów)

1460x616 (5)

Głosuj na naturę

24 maja 1909 r. utworzono w Europie pierwszy park narodowy – Sarek National Park. Na cześć tego wydarzenia świętujemy dzisiaj Europejski Dzień Parków Narodowych, które w tym roku przebiega pod hasłem: „Głosuj na naturę”.

Park Narodowy Gór Stołowych (fot. Tadeusz Kandefer).

Obecnie na kontynencie istnieje ponad 300 parków narodowych, które chronią najcenniejsze przyrodniczo miejsca. Polskie Parki Narodowe to najważniejszy element krajowego systemu ochrony dziedzictwa przyrodniczego i ponad 90-letnia tradycja ochrony przyrody o najwyższej wartości.

W Polsce mamy 23 obiekty tej rangi. Pierwsze z nich – Pieniński i Białowieski – utworzono w latach 30. XX wieku.

Tereny objęte tą formą ochrony posiadają szczególną wartość naukową, przyrodniczą, krajobrazową lub kulturową. Na ściśle określonym obszarze parku narodowego, który według polskiego prawa nie może być mniejszy niż 1 000 ha, ochronie podlega cała przyroda ożywiona i nieożywiona – zwierzęta, rośliny, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne, a także krajobraz. Dbają o to pracownicy Polskich Parków Narodowych – specjalistki i specjaliści wielu dziedzin, których zadaniem jest ochrona zasobów przyrodniczych, prowadzenie badań naukowych, a także edukacja oraz udostępnianie chronionego w parkach dziedzictwa.

Ponadto w parkach narodowych dąży się do przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów, a także całych ekosystemów. Na wyznaczonych w ten sposób obszarach prowadzone są też badania naukowe oraz edukacja przyrodnicza. Wszelkie działania podporządkowane są ochronie zasobów przyrody.

Strona Polskich Paków Narodowych

Każdy z Polskich Parków Narodowych posiada swój niepowtarzalny klimat i każdy wart jest zobaczenia. Przed wyprawą warto zapoznać się z wizytówką Bramą Parków Narodowych, czyli stroną promującą wszystkie najcenniejsze obszary w Polsce: https://ppn.gov.pl oraz ujednoliconymi, nowoczesnymi stronami poszczególnych parków.

Nowe strony dostępne są w wersji desktopowej i mobilnej, dzięki czemu można korzystać z serwisu w każdym momencie i z dowolnego urządzenia. Ułatwiają one m. in. zakup biletów online, zaangażowanie w prace w ramach wolontariatu, załatwienie różnych spraw, typu pozwolenia czy zgody na badania naukowe, a także zakup pamiątek i wydawnictw.
Można na nich znaleźć również szczegółowe opisy szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych, co ułatwia planowanie wizyt. Z informacji umieszczonych na stronie dowiecie się o długości danej trasy, czasie potrzebnym do przebycia szlaku w górę i w dół, co jest kluczowym elementem zwłaszcza przy trasach górskich. Można zweryfikować czy dany szlak jest dostępny dla wózków zarówno inwalidzkich, jak i dziecięcych oraz jaki jest typ nawierzchni.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

W ministerstwie pracujemy nad utworzeniem Parku Doliny Dolnej Odry. Za nami pierwsze spotkanie powołanego w tym celu Zespołu do spraw opracowania założeń utworzenia parku narodowego w tym obszarze, któremu przewodniczył wiceminister klimatu i Środowiska Mikołaj Dorożała.

0ce691e1-b642-466b-8246-891ee1cbaebb

Parki Narodowe – skarby chronione dla przyszłości

Stan ochrony, bieżące potrzeby i wyzwania przyszłości – o tym w tym tygodniu rozmawiała z pracownikami Kampinoskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Spotkania były także okazją do podziękowań dla osób zasłużonych dla ochrony przyrody w Polsce.

Minister Paulina Hennig-Kloska spotkała się z pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego

Najważniejsze

 • 24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych.
 • W Polsce mamy 23 parki narodowe.
 • Każdy z Polskich Parków Narodowych posiada swój niepowtarzalny klimat i każdy wart jest zobaczenia. Przed wyprawą warto zapoznać się z wizytówką Bramą Parków Narodowych, czyli stroną promującą wszystkie najcenniejsze obszary w Polsce: https://ppn.gov.pl oraz ujednoliconymi, nowoczesnymi stronami poszczególnych parków.

Kampinoski Park Narodowy ma 65 lat

Chronimy rzeczy ponadczasowe. Przyroda to nasze bezcenne dobro. Każdego dnia pracujemy w MKiŚ, aby dbałość o przyrodę była jednym z priorytetów rządu. 65 lat to z punktu przyrody chwila, ale jednocześnie czas, w którym mogliśmy wiele stracić. Dzięki zaangażowaniu pracownic i pracowników Kampinoskiego Parku Narodowego mamy w sąsiedztwie Warszawy ostoję dla przyrody, niezwykły w skali Europy park narodowy

– mówiła podczas spotkania w Kampinosie minister Paulina Hennig-Kloska.

Kampinoski Park Narodowy to 65 lat historii ochrony przyrody, ochrony spuścizny historycznej regionu, szczególnie miejsc pamięci narodowej, z okresu powstań narodowych w czasach zaborów oraz II wojny światowej. Park swoją wyjątkowość zawdzięcza nie tylko naturze, ale przede wszystkim ludziom – wspaniałej kadrze Kampinoskiego Parku Narodowego, która nieprzerwanie przez 65 lat buduje to cudowne miejsce. I właśnie wszystkim ludziom, Kierownictwu i Pracownikom Kampinoskiego Parku Narodowego chciałabym złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów w tych trudnych, wymagających głębokiej wiedzy oraz osobistego zaangażowania działaniach na rzecz ochrony polskiej przyrody i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu

– dodała minister klimatu i środowiska.

Spotkanie w Kampinosie odbyło się 22 maja 2024 r.

W trosce o bagna i ludzi – Biebrzański Park Narodowy ma 30 lat

Największy Park Narodowy w Polsce ma 30 lat. W konferencji popularnonaukowej podsumowującej ochronę największego w Polsce i jednego z większych w Europie torfowisk niskich, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone w wyniku osuszenia bagien, wzięli udział Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody Mikołaj Dorożała oraz dyrektorzy parków narodowych oraz samorządowcy.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia i utrzymania stanu przyrody, który obecnie możemy podziwiać. Szczególne podziękowania kieruję do dyrektora i pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego. Biebrzański Park Narodowy powstał dla ochrony Bagien Biebrzańskich – jednego z największych i najlepiej zachowanych w Europie obszarów podmokłych tego typu, czyli nizinnych, bagiennych dolin rzecznych. Ze względu na niespotykane w Europie tereny bagienno-torfowe oraz bardzo zróżnicowaną faunę, a w szczególności bogaty świat ptaków, Park już w 1995 r. został umieszczony na liście obszarów chronionych konwencją RAMSAR – Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe. Biebrzański Park Narodowy to wyjątkowa w skali europejskiej ostoja ptaków wodnych i błotnych. Znajdują tu schronienie liczne gatunki ptaków lęgowych, żerujących, a także wypoczywających w czasie corocznych wędrówek

– napisała w mediach społecznościowych minister Paulina Hennig-Kloska po spotkaniu w Goniądzu.

Wiemy, że w związku z zależnościami w przyrodzie potrzebujemy tych chronionych rozlewisk, bagien, żebyśmy mogli rozwijać gospodarkę, dbając też o klimat i myśląc perspektywicznie

– mówił Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska, główny konserwator przyrody.

Wszyscy widzimy, jak wielką rolę ten duży obszar odgrywa w ochronie różnorodności biologicznej, przede wszystkim w ochronie ptaków. Widzimy też, jak wiele znaczą torfowiska doliny Biebrzy dla ludzi: są naturalnym klimatyzatorem i potężnym rezerwuarem wody, przeciwdziałają skutkom globalnego ocieplenia. Park powstał „W trosce o bagna i ludzi”, jak głosi nasza misja, więc razem powinniśmy troszczyć się o ochronę doliny Biebrzy, by bagna nadal służyły także ludziom, szczególnie w kontekście zmieniającego się klimatu

– mówił Artur Wiatr, dyrektor Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Biebrzański Park Narodowy jest siedliskiem dla gatunków pływających, ptaków, ssaków oraz wielu innych istot. Ciekawostką jest, że na w tym regionie skupia się największa liczba łosi w Polsce.

Spotkanie w Goniądzu odbyło się 23 maja 2024 r.

e313d40f-07a7-412b-ba92-a762e58e5e7d

Skupiamy się na zbudowaniu stabilnych warunków dla rozwoju OZE

Rozwój odnawialnych źródeł energii i krajowy miks energetyczny – to tematy, o których mówił wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka w trakcie panelu dyskusyjnego na V Kongresie Energetyki Słonecznej. Wydarzenie odbyło się 27 maja 2024 r. w Warszawie.

Wiceminister Miłosz Motyka w trakcie Kongresu Energetyki Słonecznej
 • Celem transformacji energetycznej jest nie tylko przejście na zero i niskoemisyjne źródła energii, ale także zbudowanie stabilnego i bezpiecznego systemu elektroenergetycznego, który będzie fundamentem dla działania silnej i konkurencyjnej gospodarki.
 • Kluczowym zadaniem jest zapewnienie bezpiecznych warunków rozwoju OZE, w tym stabilnego otoczenia prawnego.
 • Polska przekazała KE wstępną wersję projektu Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r., czyli dokumentu strategicznego przedstawiającego wizję transformacji energetycznej.

W trakcie wydarzenia wiceminister podkreślał kluczową rolę, jaką w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii odgrywa stabilne otoczenie prawne.  

Podstawowym zadaniem dla nas, poza przyjęciem kluczowych dokumentów strategicznych jak Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 czy Polityka Energetyczna Państwa, jest stworzenie stabilnych warunków do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Stabilna i rzetelna legislacja, realizowana w ramach rządowych projektów, które będą dobrze przedyskutowane w parlamencie, to nasze kluczowe zadanie. Od tego zależy jak szybko tania, zielona energia będzie zasilała gospodarstwa domowe i przemysł.

– mówił wiceminister Motyka.

Jak podkreślał, wybuch wojny na Ukrainie i pandemia koronawirusa pokazały Europie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego uwzględniającego większą dywersyfikację miksu elektroenergetycznego i niezależność od paliw kopalnych i ich pochodnych.

Unia Europejska zdała sobie sprawę z faktu, że bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko bezpieczeństwo w zakresie ekonomicznym. Mam nadzieję, że zielona transformacja przestanie być dla polskich firm tylko obowiązkowym kosztem, a zacznie być inwestycją. Dziś widzimy, że ceny energii w państwach, które korzystają z OZE i atomu są niższe, niż chociażby w Polsce.

– dodał.

Wiceminister wskazywał przy tym rolę, jaką pełnić będzie dobór odpowiedniego miksu energetycznego, w którym jest miejsce dla wszystkich technologii OZE: energii słonecznej, wiatrowej, wodnej, a także biogazu i biomasy.

Aktualizacja Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030

W swojej wypowiedzi wiceminister Miłosz Motyka odniósł się także do projektu aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (tzw. aKPEiK).  

Ministerstwo Klimatu i Środowiska, we współpracy z zaangażowanymi instytucjami, przygotowało wstępną wersję projektu Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 r. (aKPEiK) – tj. dokumentu strategicznego przedstawiającego wizję transformacji energetycznej i kontrybucje Polski do unijnych celów klimatyczno-energetycznych na 2030 r. Dokument przekazano do Komisji Europejskiej 1 marca 2024 r.

1460x616 (4)

W trosce o polskich konsumentów

Rząd przykłada dużą wagę do ochrony interesów polskich konsumentów. Do Ministerstwa Rozwoju i Technologii zaczęły napływać sygnały świadczące o nieprawidłowościach przy świadczeniu usług przez platformy e-commerce Temu oraz Shein. Resort zwrócił się do wspomnianych platform o udzielenie wyjaśnień.

Platformy Temu oraz Shein cieszą się dużą popularnością na całym świecie, w tym w Polsce. Jak wynika z danych Gemius Mediapanel, w styczniu 2024 r. aplikacja Temu oraz portal www.temu.com miały osiągnąć w Polsce liczbę 14,9 mln realnych użytkowników, a aplikacja Shein oraz portal www.shein.com ponad 6 mln realnych użytkowników. Liczby te plasują obie platformy w czołówce marketplace’ów, z których korzystają polscy konsumenci.

Niestety, jak wynika z analiz MRiT, sygnałów płynących do resortu (Polskie Towarzystwo Gospodarcze), zgłoszeń oraz skarg konsumentów i przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, praktyki stosowane przez obie platformy mogą stanowić wielopoziomowe naruszenie krajowych i unijnych przepisów w zakresie m.in. ochrony konsumentów. 

Nieprawidłowości wskazane platformie Temu

 • Nieprzestrzeganie przepisów tzw. Dyrektywy Omnibus – przy informowania o obniżeniu ceny, brak prezentacji ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • Stosowanie „liczników” oraz komunikatów mogących powodować presję u konsumentów – „liczniki” odliczające czas np. darmowej dostawy czy komunikaty nacechowane pośpiechem np. „Popularne! Prawie wyprzedane”.
 • Brak wskazywania jednoznacznej i konkretnej ceny towarów – w odniesieniu do niektórych produktów, wykorzystywane są niejasne określenia dotyczące ceny za dany towar.
 • Niewłaściwe informowanie o minimalnej wartości zamówienia – konsument informowany jest o tym dopiero na końcowym etapie ścieżki zakupowej.
 • Stosowanie wprowadzających w błąd komunikatów dotyczących „kuponów” – kupony w formie pop-up’ów informują o możliwości zdobycia 500 zł, jednak bez informacji o warunkach umożliwiających skorzystania z tych środków; dodatkowo stosowanych jest wiele zakazanych w polskim prawie klauzul abuzywnych.
 • Naruszenia w zakresie praktyk marketingowych – gdy klient nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji handlowych z serwisu, platforma wielokrotnie zachęca go do wyrażenia takiej zgody za pomocą pojawiających się na ekranie pop-up’ów.
 • Pozorne gwarantowanie wyrównywania cen “korekta ceny w ciągu 30 dni” oraz pozorna gwarancja dostępnej dostawy za pobraniem.
 • Brak informacji, czy sprzedający jest przedsiębiorcą, o podziale obowiązków pomiędzy platformą a sprzedającym oraz brak numeru telefonu i adresu email do sprzedającego.

Nieprawidłowości wskazane platformie Shein

 • Nieprzestrzeganie przepisów Dyrektywy Omnibus – przy informowania o obniżeniu ceny, brak prezentacji ceny, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 • Wprowadzające w błąd oceny produktów – brak informacji, czy opinie o produktach widocznie w serwisie pochodzą od konsumentów, którzy w rzeczywistości kupili dany produkt oraz w jaki sposób dokonywana jest ewentualna weryfikacja opinii. Nie wiadomo również jak opinie są liczone. 
 • „Greenwashing” – brak rzetelnych informacji na poparcie twierdzeń odnoszących się do aspektów ekologicznych.
 • Niejasne zasady i niemożność wykorzystania kuponów – przykładowo konsument nie ma informacji dla których produktów może kuponu użyć. 
 • Brak informacji, czy sprzedający jest przedsiębiorcą, o podziale obowiązków pomiędzy platformą a sprzedającym oraz brak numeru telefonu i adresu email do sprzedającego.

Materiały:

 • Pismo do Shein – wersja w języku polski i wersja w języku angielskim
 • Pismo do Whaleco Technology Limited – wersja w języku polski i wersja w języku angielskim
   

Materiały

Pismo Whaleco wersja angielska
Pismo​_Whaleco​_ENG.pdf 0.14MB
Pismo SHEIN wersja polska
Pismo​_SHEIN​_PL.pdf 0.15MB
Pismo Whaleco wersja polska
Pismo​_Whaleco​_PL.pdf 0.19MB
Pismo SHEIN wersja angielska
Pismo​_SHEIN​_ENG.pdf 0.14MB

0O9A3274

„Sustainable Economy Summit” 2024: Przełomowe Dyskusje i Nowe Trendy

20-21 maja 2024 roku, w hotelu Sheraton Grand Warsaw, odbyła się jubileuszowa, dziesiąta edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”. Niemal 500 uczestników miało okazję uczestniczyć w sześciu panelach dyskusyjnych oraz wysłuchało kilkunastu prezentacji ekspertów i inspirujących wystąpień Gości Specjalnych. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był wieczór wręczenia nagród, „Diamentów Sustainable Economy”, podczas którego wyróżniono spółki i przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Pierwszy dzień „Sustainable Economy Summit” zainaugurowany został wystąpieniem jednego z Gości Specjalnych konferencji, Prof. dr hab. Witolda Orłowskiego, który wygłosił prezentację pt. „ESG – konieczność czy marketing?”

Profesor Orłowski rozpoczął wystąpienie od podkreślenia wagi debat na temat ESG oraz inicjatyw takich jak „Sustainable Economy Summit”, zwracając jednak uwagę, że nie są one wystarczające, gdyż rzeczywistość jest bardziej skomplikowana niż mogą to przewidzieć najgłębsze teoretyczne rozważania. Obecnie przedsiębiorcy są niejako uwięzieni pomiędzy chęcią prowadzenia korzystnych społecznie i środowiskowo działań, a koniecznością generowania zysków, zarówno dla siebie, jak i dla firmy i akcjonariuszy.

                Następnie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez prof. Rafała Ohme, CEO, Firm Mindseti Toma Pawlikowskiego, Global Strategic Director, Sustainable Brands. Wystąpienie zatytułowane zostało „Zrównoważona transformacja. A miało być tak pięknie”.

Prelegenci podkreślili, że choć działania w zakresie transformacji są zwykle dobrze przygotowane, to jednak ich efekty często wymagają korekty. Zdaniem mówców spowodowane jest to faktem, iż większe znaczenie od regulacji i analiz ma zmiana nastawienia i świadomości społecznej odnośnie transformacji.

                Kolejnym punktem programu było drugie tego dnia wystąpienie Gościa Specjalnego, tym razem w formie online. Zgromadzona publiczność wysłuchała prezentacji Petera McAteera, Konsultanta, Doradcy, Wykładowcy, Autora i Dyrektora Zarządzającego SustainLearning LCC. Jej tytuł to „Sustainability and Competitive Advantage”.

Zdaniem prelegenta przewaga konkurencyjna oparta na zrównoważonym rozwoju jest dziś kluczowa dla wszystkich przedsiębiorstw. Dbając wyłącznie o regulacyjne wymogi ESG nie da się zbudować przewagi, a jedynie podstawę konieczną do utrzymania się na rynku. Niezbędne jest poszukiwanie nowych możliwości biznesowych i wyprzedzanie regulacji, które będą się pojawiać. Fundusze dostępne na zrównoważoną transformację na świecie są ogromne i przedsiębiorstwa muszą o nie konkurować.

Po krótkiej przerwie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości”. Definiując temat dyskusji prelegenci podkreślili, że nieco inne podejście i standardy należy stosować w odniesieniu do niskoemisyjnego budownictwa mieszkaniowego, a inne do komercyjnego. Proste rozwiązania ograniczające emisje, np. rekuperacja powietrza czy efektywne ogrzewanie, często nie sprawdzają się w mieszkalnictwie, gdyż ich skuteczność zależy od użytkowników budynku. Największym źródłem śladu węglowego budownictwa są właśnie starsze budynki mieszkalne. Jednocześnie stanowią największą szansę na szybkie zmniejszenie ogólnej emisyjności, poprzez ich modernizację. To ostatni moment na rozpoczęcie tego procesu, bo za 5-10 lat budynki o niskiej efektywności energetyczną w ogóle przestaną być wynajmowane – albo ze względu na brak popytu, albo regulacje prawne.

Na zakończenie prelegenci zachęcili jednak wszystkich do rozważenia choćby niewielkich inwestycji w energooszczędność i niskoemisyjność, gdyż przy niewielkich kosztach pozwalają one zmniejszyć emisje nawet o 30%.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Agnieszkę Łyczak-Szymczyk, Partnera, Sustainability Manager,  BASF Polska. Wystąpienie zatytułowane było „Razem dla Planety – czyli jak firma chemiczna wraz z partnerami działa na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

W swojej prezentacji prelegentka przedstawiła pokrótce założenia programu Razem dla Planety, który firma BASF opracowała z myślą o przedsiębiorstwach wdrażających praktyki zrównoważonego rozwoju, w celu odpowiedniego uhonorowania i promocji ich działań.

Następne wystąpienie zaprezentowali wspólnie Ireneusz Borowski, Country Manager Poland, Dassault Systèmes oraz Daniel Kostrzewa, Head of Business, Członek Zarządu, Unitra. Tytuł prezentacji brzmiał „Zrównoważony eco-design”.

Panowie wystąpienie rozpoczęli od próby zdefiniowania pojęcia zrównoważonego designu. Zdaniem prelegentów polega on na projektowaniu w taki sposób by, od początku brać pod uwagę surowce, wodę i energię konieczną do wytworzenia i eksploatacji produktu w ciągu całego jego życia, aż do oceny jego końcowego wpływu na zanieczyszczenie środowiska i możliwości recyklingu.

Po tym wystąpieniu nadszedł czas na panel drugi,zatytułowany „Zielona cyfryzacja”. Zdaniem dyskutantów głównym problemem wdrażania zielonej cyfryzacji jest brak wiedzy i zrozumienia. Kolejne to obawa przed kosztownymi inwestycjami oraz zagrożeniem cyberatakami. Niewiele innowacji jest z miejsca ciepło przyjmowane przez większość społeczeństwa. Dlatego tak ważna jest edukacja i budowanie świadomości. Zwykle jednak dopiero twarde dowody w postaci oszczędności finansowych ostatecznie przekonują sceptyków. Zielona cyfryzacja daje rezultat przede wszystkim w dłuższej perspektywie czasowej. Np. rozwój sieci światłowodowej był niezwykle kosztowny i trudny, ale jej eksploatacja jest znacznie tańsza i mniej energochłonna.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z case study przygotowanym przez dr Maximiliana Piekuta, LLM – General Manager, Greeners. Tytuł prezentacji to „Jak sprawić, aby dekarbonizacja była korzystna dla firmy?”.

W opinii prelegenta transformacja energetyczna pozostaje dużym wyzwaniem. Podstawowym jest koszt finansowy. Całkowity koszt dla Polski do 2040 roku zgodnie z wytycznymi UE wyniesie 370 mld euro. Koszty ekonomiczne to jednak nie wszystko. Trudnością są także warunki zewnętrzne, np. ceny energii, obowiązki regulacyjne, rosnąca świadomość konsumencka czy historyczna struktura energetyczna.

Ostatni panel pierwszego dnia konferencji odbył się pod hasłem „Zielona Energia”. Rozpoczynając dyskusję prelegenci przywołali słynną skalę Nikołaja Kardaszowa, zgodnie z którąmiarą rozwoju cywilizacji jest ilość zużywanej energii. Ma ona zastosowanie zarówno w skali kosmicznej, jak i bardziej lokalnej. To że społeczeństwa bardziej rozwinięte zużywają więcej energii wcale nie oznacza jednak, że są bardziej emisyjne. Większość energii w rozwiniętych gospodarkach pochodzi bowiem z zielonych źródeł, a wszelkie potencjalne straty energetyczne czy uboczne produkty procesu ogrzewania lub chłodzenia są ponownie wykorzystywane.Kluczem do niskoemisyjności nie jest więc bezwarunkowe ograniczenie zużycia energii czy materiałów, lecz przede wszystkim mądre z nich korzystanie i dbanie, by pochodziły z ekologicznych źródeł.

Pierwszy dzień konferencji „Sustainable Economy Summit” można obejrzeć pod tym linkiem

Drugi dzień „Sustainable Economy Summit” rozpoczął się od inauguracyjnego wystąpienia kolejnego Gościa Specjalnego, Kamila Wyszkowskiego, Krajowego Przedstawiciela, Dyrektora Wykonawczego UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciela UNOPS w Polsce, który wygłosił prezentację pt. „Zmiana klimatu, wielkie wymieranie gatunkowe i dlaczego przed zagładą uratują nas prawnicy, ekonomiści i bankierzy”.

Na wstępie prelegent objaśnił, że tytuł wystąpienia ma nieco prowokacyjny charakter, jako że bezpośrednio świat uratują zapewne przyrodnicy, jednak nie uda im się to bez rozbudowanego i wydajnego systemu finansowego, który będzie ich wspierać. Niezbędne są także doprecyzowane regulacje o charakterze globalnym, które mają realne przełożenie na lokalny krajobraz. Zdaniem Gościa Specjalnego już teraz mamy do dyspozycji wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą przechylić szalę w walce ze zmianami klimatu.

                Po zakończeniu wystąpienia Pana Kamila, na scenie pojawił się kolejny Gość Specjalny, Eamon Gilmore, Czołowy Europejski Dyplomata, Były Wicepremier Irlandii, Były Minister Spraw Zagranicznych i Handlu. Wygłosił prezentację pod hasłem “Business and Human Rights, and the new EU legislation on Corporate Sustainability Due Diligence”.

Gość Specjalny podkreślił w swoim przesłaniu, że podczas gdy zmiany klimatyczne bez wątpienia należą do najważniejszych wyzwań naszych czasów, konieczne jest uświadomienie sobie, że zrównoważony rozwój jest nieuchronnie związany z szerszymi kwestiami pokoju i bezpieczeństwa. W obliczu szalejących konfliktów i kryzysów humanitarnych dotykających miliony ludzi na całym świecie, osiągnięcie zrównoważonych celów zależy od wspierania pokoju i stabilności.

Po krótkiej przerwie zgromadzeni goście mieli okazję wysłuchać case study, przedstawionego przez Pawła Żuka, Prezesa Rady Nadzorczej, Centrum Medyczno-Diagnostyczne.Wystąpienie zatytułowane zostało „System opieki senioralnej jako wyzwanie dla zrównoważonego rozwoju społeczeństw”.

Wskazał, że odsetek Polaków powyżej 65 lat przekroczył 19%, z czego co trzeci żyje samotnie. Istniejące dysproporcje w wydatkach na opiekę senioralną podkreślają potrzebę lepszej współpracy między sektorami opieki społecznej i zdrowotnej. Problem seniorów obejmuje wielochorobowość, brak koordynacji w leczeniu, depresję, izolację społeczną i ryzyko wykluczenia cyfrowego. W podsumowaniu Pan Paweł podkreślił, że kluczowa dla polepszenia stanu opieki senioralnej w Polsce jest większa współpraca pomiędzy opieką społeczną i zdrowotną.

Następnie nadszedł czas na pierwszy panel dyskusyjny, pt. „Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu”.Dyskutanci zgodnie przyznali, że zbliżamy się do momentu, kiedy aspekty społeczne i środowiskowe faktycznie staną się aktywnym elementem gospodarki rynkowej. Kapitał wciąż jest siłą napędową biznesu, ale sam już nie wystarcza. Kapitał jest narzędziem niezbędnym do inwestycji, ale to my decydujemy, w co będziemy inwestować. Wciąż jednak rynek oczekuje maksymalizacji zysków firm i często działania ograniczające ten cel są przez akcjonariuszy odbierane negatywnie.Konkludując dyskusję, wszyscy uczestnicy panelu podkreślali, że marżowość w biznesie jest konieczna, a zysk i zrównoważony rozwój to nie alternatywa. Biznes musi być prowadzony dwutorowo.

Po przerwie lunchowej kolejnym punktem programu było case study zaprezentowane przez Marcina Ujejskiego, Prezesa Zarządu, BeLeaf. Wystąpienie zatytułowane zostało „Był las nie było nas, będzie las nie będzie nas”.

Pan Marcin w swoim wystąpieniu przedstawił założenia projektu, któremu towarzyszy publikacja książkowa o tym samym tytule co prezentacja. Zdaniem prelegenta świat mierzy się obecnie z szeregiem wyzwań, o których zbyt mało mówi się publicznie, tymczasem nadszedł czas, by zacząć myśleć o kolejnych pokoleniach bardziej niż kiedykolwiek. Projekt ma na celu mówić o tych wyzwaniach i pokazać przykłady firm, które są ich świadome, żeby inspirować kolejnych do takich działań.

Po wystąpieniu Pana Marcina nadszedł czas na panel drugi,zatytułowany „ESG w biznesie”. Podstawową kwestią, na jaką zwrócili uwagę prelegenci, jest fakt, że ESG nie może być ograniczane wyłącznie do raportowania. Jest ono ważne, ale do ESG trzeba stosować podejście holistyczne, obejmujące cały cykl życia produktu, możliwości jego naprawy, ponownego wykorzystania i recyklingu. Rolą i odpowiedzialnością producentów jest edukacja w zakresie tego, co właściwie składa się na ślad środowiskowy danego produktu i w jaki sposób konsument może dokonać świadomego wyboru. Musimy patrzeć na pełen cykl życia i cały łańcuch wartości.

Po krótkiej przerwie publiczność miała okazję zapoznać się z wystąpieniem kolejnego Gościa Specjalnego konferencji, prof. dr Hansa-Otto Pörtnera, Biologa Morskiego, Byłego Współprzewodniczącego Grupy Roboczej II Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Członka Niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych. Tytuł prezentacji to “Sustainable Development in Times of Multiple Crises – Key Findings from the Sixth IPCC Assessment Report”.

W swojej prezentacji prof. Pörtner skupił się na omówieniu wniosków z szóstego raportu Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu. Na początku zaznaczył, że w istocie nie jest to jeden dokument, lecz kilka. Oprócz ogólnego, powstały także raporty skupiające się na oceanach, fizyce zmian klimatycznych czy streszczenie raportu.

Ostatni panel konferencji odbył się pod hasłem „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym”. Wśród panelistów panował konsensus co do faktu, że kluczowa dla budowy GOZ jest faktyczna współpraca pomiędzy producentami, a sieciami sprzedaży, konsumentami i organizacjami odzysku. Najzdrowsza dla środowiska jest możliwość długiego użytkowania, naprawiania, przerabiania i recyklingowania produktów. Konieczna jest także zmiana świadomości społecznej. Odpowiedzialne zakupy to bowiem podstawa GOZ. Pierwszym pytaniem, jakie powinniśmy sobie zadać przed każdym zakupem, jest „czy ja tego na pewno potrzebuję?”.

Drugi dzień konferencji „Sustainable Economy Summit” można obejrzeć pod tym linkiem

Diamenty Sustainable Economy

Kulminacją konferencji „Sustainable Economy Summit” była wieczorna ceremonia wręczenia nagród – „Diamentów Sustainable Economy”.

Nominowane zostały podmioty, które na co dzień promują etyczne działania, będąc wzorem dla swoich współpracowników, klientów i kontrahentów. Kapituła Konkursu, dokonała wyboru w jedenastu kategoriach konkursowych, przyznając ostatecznie 11 nagród oraz 3 wyróżnienia, a także jedną nagrodę specjalną.

Galę „Diamenty Sustainable Economy” można obejrzeć pod tym linkiem

Wśród laureatów konkursu znaleźli się:

Lider Zrównoważonej Produkcji

Signify Poland

Lider ESG w Nieruchomościach

Panattoni Development Europe

Lider ESG w Budownictwie

Heidelberg Materials

Wyróżnienie: REMEA

Lider Ekologii w Energetyce

Polenergia

Wyróżnienie: Respect Energy

Lider Odpowiedzialnego Recyklingu

VIVE Textile Recycling

Wyróżnienie: 2loop Tech

Lider Neutralności Klimatycznej

InPost

Lider Zrównoważonego Finansowania

BNP Paribas Bank Polska

Lider Społecznej Odpowiedzialności

Nowy Styl

Lider Etyki w Biznesie

Lyreco Polska

Lider Różnorodności

IKEA Retail

Osobowość Zrównoważonego Rozwoju

Kamil Wyszkowski, Krajowy Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy United Nations Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce

Nagroda Specjalna

ROBYG

___________________________

Organizator:

Executive Club

SES 2024 - bannery 800x500 górny

Nadchodzi X edycja dwudniowej konferencji Sustainable Economy Summit! 20-21 maja, hotel Sheraton Grand Warsaw

W ramach wydarzenia organizowanego przez Executive Club, które odbędzie się m.in. pod patronatem Ministerstwa Klimatu oraz UN Global Compact Network Poland, czołowi specjaliści z dziedziny nauki i biznesu będą debatować na temat wdrażania i realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Dyskusje obejmą zarówno perspektywę działań na skalę globalną, jak i lokalnych inicjatyw.

Podczas 2 dni dyskusji panelowych poruszymy następujące zagadnienia:

Dzień 1

Panel 1: Niskoemisyjne budownictwo i nieruchomości

Moderatorem będzie Dr Bartosz Zamara – Development Manager, Trebbi Polska.

Udział w dyskusji wezmą: Arne Bongenaar – Partner Zarządzający, Acteeum Group, Anna Duchnowska –  Managing Director of Investment Management, Invesco Real Estate, Bartosz Tokarski – Lider Praktyki Finansowej, Zastępca Dyrektora Biura Ubezpieczeń Klientów Strategicznych, EIB, Maciej Korbasiewicz – Prezes Zarządu, Bolix, Dariusz Pawlukowicz – Wiceprezes Zarządu, ROBYG.

Panel 2: Zielona cyfryzacja

Moderatorem będzie Dr hab. Rafał Mrówka – Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania, Dyrektor Biura Programów MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Udział w dyskusji wezmą: Łukasz Balas – VAD Sales Team Leader, ASBIS, Zsolt Fekete – Prezes Zarządu, Algotech Polska, Michał Grzegorzewski – Chief Business Operation Officer, Fujitsu Polska, Bożena Leśniewska – Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska, Anita Sowińska – Wiceministra, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Panel 3: Zielona energia

Moderatorem będzie Prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat – Dyrektor Centrum Energetyki Jądrowej PG, Profesor, Katedra Elektroenergetyki Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska.

Udział w dyskusji wezmą: Michał Brzozowski – CEO, Metroplan Polska, Piotr Kummer – Kierownik Projektu w Pionie Realizacji, Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ), Katarzyna Pluta – Kierownik ds. Marketingu i PR, Armatura Kraków, Dr Maximilian Piekut, LLM – General Manager, Greeners, Iwona Sierżęga – Członkini Zarządu, Chief Operating Officer, Polenergia

Dzień 2

Panel 1: Odpowiedzialny biznes – wyższa forma kapitalizmu

Moderatorem będzie Dr hab. Bolesław Rok – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie.

Udział w dyskusji wezmą: Sylwia Bilska – General Manager, Edenred Polska, Jarosław Chwastowicz – Business Services Director, Lyreco Polska, Anna Lewandowska – Dyrektor Działu Onkologii i Hematologii, Lider Obszaru ESG, Członek Zarządu, Pfizer Polska, Piotr Maciak – Prezes Zarządu, Nordkalk, Członek Zarządu Grupy Nordkalk odpowiedzialny za Region Centralnej Europy, Robert Moreń – Corporate Affairs Director, Mars Wrigley Polska, Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska, Aleksandra Robaszkiewicz – Corporate Affairs and CSR Director, Lidl Polska.

Panel 2: ESG w biznesie

Moderatorem będzie Ewa Mochocka – Partnerka, Liderka Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji, EY Polska.

Udział w dyskusji wezmą: Rhonen Azoulay – General Manager Sales Poland and Czech Republic, Lufthansa Group, Ireneusz Borowski – Country Manager Poland, Dassault Systèmes, Agnieszka Gutowska – Dyrektor Komunikacji, Marketingu i CSR, Nhood Polska, Mario Zamarripa – Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, ERGO Hestia, Andrzej Zduńczyk – Dyrektor Rynku Instytucji Finansowych, BIK.

Panel 3: Gospodarka o obiegu zamkniętym

Moderatorem będzie Prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń – Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

Udział w dyskusji wezmą:   Andrzej Losor – Członek Zarządu, Dyrektor Rozwoju Sprzedaży, Produktów Niskoemisyjnych i ESG, Górażdże Cement, Michał Mikołajczyk – Prokurent, Dyrektor ds. sprzedaży i marketingu, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Beata Osiecka – Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzająca, Kinnarps Polska, Prof. dr Hans-Otto Pörtner – Biolog Morski, Były Współprzewodniczący Grupy Roboczej II Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) i Członek Niemieckiej Rady Doradczej ds. Zmian Globalnych (WBGU), Grzegorz Skrzypczak – Prezes Zarządu, ElektroEko Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego, Dr Anna Zalewska – Advocacy Manager, BASF Polska.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Oprócz dyskusji panelowych swoje przemówienia wygłoszą goście specjalni m.in:

Kamil Wyszkowski – Przedstawiciel Krajowy, Dyrektor Wykonawczy UN Global Compact Network Poland, Przedstawiciel UNOPS w Polsce, Prof. dr hab. Witold M. Orłowski – Profesor nauk ekonomicznych, Profesor Akademii Finansów i Biznesu Vistula i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Główny doradca ekonomiczny PwC Polska, Eamon Gilmore, znany ze swojej bogatej pracy na rzecz praw człowieka i przywództwa politycznego, Prof. dr Hans-Otto Pörtner, biolog morski uznany za wkład w naukę o klimacie i laureat nagrody Planetary Health Award oraz Peter McAteer, szanowany konsultant i edukator w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Swoją obecność na konferencji potwierdziły m.in. firmy, takie jak:

 (grafika z partnerami)

Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy” podczas której nagrodzone zostaną spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Strona internetowa wydarzenia: https://konferencjaesg.com/

Nie może Ciebie zabraknąć!

LINK do rejestracji na konferencję

SES-2024----05

20-21 maja w Warszawie odbędzie się X edycja konferencji „Sustainable Economy Summit”

Wybitni eksperci ze świata nauki oraz biznesu będą toczyć dyskusje na tematy związane z niskoemisyjnym budownictwem, zieloną cyfryzacją oraz energią, podkreślając nie tylko wyzwania, ale również innowacyjne rozwiązania. Dyskusje nad odpowiedzialnym biznesem jako wyższą formą kapitalizmu oraz strategią ESG w biznesie przyniosą nowe spojrzenie na rolę firm w społeczeństwie i ich wpływ na otoczenie. Ponadto, zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym zostaną poddane szczegółowej analizie, ukazując potencjał tych modeli dla osiągnięcia trwałego rozwoju i efektywnego wykorzystania zasobów.

Konferencja ma na celu zaprezentowanie praktycznych rozwiązań oraz wymianę doświadczeń w dziedzinie zrównoważonej gospodarki. Wspólnie poszukiwane będą sposoby na rozwijanie biznesu w sposób zrównoważony oraz minimalizowanie wpływu działalności gospodarczej na środowisko naturalne.

“Sustainable Economy Summit” to unikatowe wydarzenie, które wyznacza nowe szlaki rozwoju uwzględniającego wartości biznesowe połączone z odpowiedzialnością za dobro planety. Pokazujemy liderów zmian i możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu działalności biznesowej na środowisko. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany wiedzy i doświadczeń.

W konferencji uczestniczą przedstawiciele firm z wielu sektorów gospodarki, a także liczne organizacje rządowe, organizacje non-profit oraz przedstawiciele uczelni akademickich.

Zwieńczeniem konferencji będzie wieczorna gala rozdania nagród „Diamenty Sustainable Economy” podczas której nagrodzone zostaną spółki i przedsiębiorcy, którzy realizują inwestycje zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi i społecznymi.

Konferencja Sustainable Economy Summit odbywa się raz do roku i w ciągu 10 lat, zdołała osiągnąć status jednego z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce, traktujących o tematyce zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Strona internetowa wydarzenia: https://konferencjaesg.com/

Link do rejestracji na konferencje