Bez bagien ale z autostradą

Bez bagien ale z autostradą

Autor: Waldemar Ryszkowski

Budowa autostrad i dróg szybkiego ruchu w dobie zmian klimatu

Zmiany klimatu wymuszają działania adaptacyjne związane z projektowaniem i realizowaniem inwestycji liniowych takich jak budowa dróg szybkiego ruchu i autostrad. Ten stan rzeczy już jest brany pod uwagę podczas projektowania nowoczesnych ciągów komunikacyjnych o czym świadczy wspólny[1] projekt GDDKiA-JASPERS podczas którego zidentyfikowano główne zmiany klimatu i wpływ na sieci dróg wraz z jednoczesnym zaproponowaniem działań adaptacyjnych, które w przyszłości przyczynią się do poprawy stanu istniejącej infrastruktury. Natomiast, to co najważniejsze i to co cieszy podczas projektu zostało postawione pytanie „czy przy projektowaniu dróg rozważamy kwestie związane z klimatem? Wydaje się że dla osób, dla których szczególnie istotne powinno być opóźnienie trendu zmian klimatu, jest to bardzo cenne pytanie zwłaszcza w kontekście dalszych inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju.

Korzyści związane z budową dróg szybkiego ruch i autostrad

Budowa drób szybkiego ruchu i autostrad bez wątpienia ma wiele pozytywnych aspektów dla społeczeństwa, stąd też słusznie takie inwestycje znamiennie nazywane są „inwestycjami celu publicznego”[2]. Nie bez znaczenia na podstawowe korzyści wynikające z budowy dróg są kwestie bezpieczeństwa. Z jednej strony poprawia się wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast z drugiej poprawia się bardziej płynna i bezpieczna jazda i chociaż ilość wypadków na drogach szybkiego ruchu i autostradach wzrasta to przez 21 lat zginęło na autostradach mniej ludzi, niż ginie w jeden rok na wszystkich rodzajach dróg[3].

Bezpieczeństwo to podstawowy argument dotyczący rozbudowy inwestycji liniowych w naszym kraju, jednak również istotny jest rozwój gospodarczy. Już w roku 2010 przyjęte było twierdzenie, że jeden kilometr autostrady przyczynia się do powstania 7 miejsc pracy w bezpośrednim jej otoczeniu. Jak wspomniałem było to w roku 2010, od tego czasu w gospodarce zaszły ogromne zmiany, zmieniły się rodzaje przewag konkurencyjnych a także elastyczność przedsiębiorstw. Stąd też obecnie do głównych zalet powstawiania dróg szybkiego ruchu należy zaliczyć[4]:

  • wzrost mobilności społeczeństwa,
  • dostępność do nowych rynków zbytu,
  • wspomagają na rozwój przedsiębiorczości,
  • wpływają na PKB i rozwój gospodarczy regionu.

Mając na uwadze w skrócie przedstawione korzyści płynące z rozwoju inwestycji linowych w kraju, które są realizowane w oparciu o standardy opracowane w wyniku zmieniającego się klimatu, pozostaje być aktywnym obserwatorem rozwoju gospodarczego naszego kraju, jednak czy tylko?

Negatywne oddziaływanie autostrady na środowisko

Powszechnie znane jest negatywne oddziaływanie autostrady na środowisko przejawiające się wzrostem ilości spalin, degradacją gleb przez zanieczyszczenie ich metalami ciężkimi czy wreszcie wzrostem hałasu. Wobec powyższego nikt rozsądny nie lekceważy ochrony środowiska. Wobec daleko posuniętej degradacji dużych obszarów naszego kraju, ruch ekologiczny cieszy się powszechną sympatią, ale jak to często bywa, słuszna walka ekologów staje się nieadekwatna do wymogów współczesnej cywilizacji[5], ponieważ na skutek projektowania nowych dróg szybkiego ruchu najtańszym i najłatwiejszym sposobem ich realizowania są odległe do miast terenu. Czy jest to słuszny kierunek? Biorąc pod uwagę nowinki technologiczne wraz z możliwościami nowych materiałów budowlanych, inwestycje drogowe mogłyby być realizowane bliżej zurbanizowanych terenów, dla których nie istnieje ryzyko zubożenia kolejnych ekosystemów.  Czy zatem słusznym jest realizowanie inwestycji liniowych oddalonych do miast a przebiegających w sąsiedztwie lub przez tereny cenny przyrodniczo – otóż chyba nie tędy droga.

Negatywne skutki budowy autostrady a2

Powyższe teoretyczne rozważania pozwolę sobie przenieść na grunt końcowej fazy realizacji autostrady A2 Warszawa-Kukuryki, której „poprowadzenie ruchu poprzez nowo wybudowaną autostradę pozwoli uzyskać znacznie większe korzyści dla użytkowników i środowiska niż pozostawienie ruchu na dotychczasowym przebiegu[6].

Realizacja tej inwestycji celu publicznego odbywa się na zasadzie DŚU która datowana jest na 2011 roku, tak więc już w tym miejscu można sobie zadać pytanie czy badania środowiskowe powinny być brane pod uwagę 12 lat później – 12 lat w ciągu których drastycznie zmieniło się środowisko, kiedy to ocieplenie klimatu przyśpieszyło[7] a ekstremalne zjawiska pogodowe przybierają na sile i już są widoczne gołym okiem.

Jednocześnie zgodnie z trendami, które panowały 15 lat temu budowa tego szlaku komunikacyjnego przecina przez cenne przyrodniczo tereny, a przecież w erze lotów w kosmos, erze zero waste należałoby dokonać takich zmian projektowych aby przyroda pozostała nienaruszona. Odcinek autostrady o którym piszę zlokalizowany jest około 7 kilometrów od granic administracyjnych miasta Siedlce. W tym przypadku nie jest najważniejsza odległość od miasta, a tereny przez które przebiega autostrada. Na początek wspomnę o siedlisku przyrodniczym 7140 czyli „Torfowiska przejściowe i trzęsawiska”[8] popularnie zwane bagnami, które w erze odwadniania i osuszania powierzchni ziemi a także wydobycia torfu powinny być odnawiane, powinny być wdrażane programy restytucji  i które dzięki pochłanianiu i magazynowaniu dwutlenku węgla są niezbędne do powstrzymania zmian klimatu. Co ciekawsze, pomimo że Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska[9] już w 2012 roku przedstawia siedlisko przyrodnicze 7140 jako te „na które negatywny wpływ przewidywanych zmian klimatycznych w efekcie działania powyższych czynników będzie największy” i przyczyni się do:

  • zmniejszenia uwodnienia siedlisk powoduje nasilenie procesu murszenia hydrogenicznych utworów glebowych;
  • następuje zanik stanowisk charakterystycznych gatunków roślin i tworzonych przez nie zbiorowisk roślinnych oraz zarastanie przesuszonej powierzchni torfowisk ekspansywną roślinnością zielną o mniejszej odporności na stały wysoki poziom wody i skrajne warunki troficzne;

W tym momencie już tylko podkreślę, że zgodnie z  Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnica Siedlec w km ok. 561+500 do węzła Cicibór (z węzłem) w km ok. 625+000” – Zadanie realizacyjne VI – km 561+440 – 580+190, długość 18,75 km. z 13 stycznia 2022 roku, inwestycja będzie przebiegała przez kolejne siedliska, czyli:

  • 91EO, siedlisko priorytetowe, *Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. Ten typ siedliska przyrodniczego obejmuje nadrzeczne lasy ktróre wykształcają się na glebach zalewanych wodami rzecznymi, o wysokim poziomie wód gruntowych, głównie klasyfikowanych jako pobagienne lub napływowe aluwialne[10].
  • 65XX Eutroficzne łąki wilgotne (płat łąki kaczeńcowej) wymieniony w monitoringu siedlisk przyrodniczych (część 4)[11].

I chociaż w Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zauważa się, że „Na skutek realizacji przedsięwzięcia zniszczeniu ulegnie fragment siedliska priorytetowego o kodzie 91E0 o powierzchni 2,011 ha, nastąpi też jego fragmentacja przez trwałe przedzielenie go ogrodzonymi pasami ruchu autostrady. Zniszczeniu ulegnie też 0,115 ha siedliska o kodzie 65XX[12]” a w ciągu dalszym, czyli we wnioskach końcowych autor raportu zauważa „ Inwestycja nie wpłynie znacząco na gatunki i siedliska priorytetowe i nie będzie oddziaływała na obszary Natura 2000”.[13]

Podsumowanie

Na etapie projektowania autostrad i dróg szybkiego ruchu GDDKiA zauważa potrzebę zmian na skutek zmieniającego się klimatu, o tyle w fazie wyboru przebiegu w dalszym ciągu panuje przekonanie, że im dalej od ludzi tym lepiej, że im bliżej bezcennych ekosystemów tym lepiej. Najlepszym tego przykładem jest przebieg autostrady A2 przez siedliska przyrodnicze w Mościbordach i chociaż Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska już w 2012 roku widzi ryzyka dla cennych, bowiem wilgotnych siedlisk, to w 2023 roku wydaje postanowienie uzgadniające realizacji przedsięwzięcia[14].

Na podstawie powyższego jasno widać, że chociaż Dyrekcja Ochrony Środowiska i GDDKiA w raportach i badaniach, na które wydaje nasze pieniądza, zauważa zmiany klimatu i potrzebę zmian w prowadzonych inwestycjach, to już w codziennych działaniach ich nie realizuje.

Jako społeczeństwo, jeszcze mamy czas, jeszcze mamy możliwości zatrzymania dewastacji siedlisk przyrodniczych w Mościbrodach i zmianę przebiegu wybranego wariantu na mniej inwazyjny.


Waldemar Ryszkowski
Waldemar Ryszkowski


[1] https://www.gov.pl/web/gddkia/adaptacja-drog-krajowych-do-zmian-klimatu

[2] Na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

[3] https://dailydriver.pl/nowosci/drogi/mniej-wypadkow-drogowych-ale-ich-liczba-rosnie-na-autostradach/

[4] https://www.rynekinfrastruktury.pl/mobile/jak-nowe-drogi-wplywaja-na-rozwoj-gospodarczy-regionow-82921.html

[5] https://bzg.pl/poradnik/artykul/ekologiczne-aspekty-budowy-autostrad/id/14119

[6] https://a2minsk-siedlce.pl/

[7] https://www.imgw.pl/wydarzenia/zmiana-klimatu-i-jej-skutki-przyspieszaja

[8] https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

[9] Raport_bioroznorodnosc.pl 2012 rok

[10] https://www.wigry.org.pl/siedliska/91e0.htm

[11] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 235

[12] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 413

[13] Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji s. 596

[14] Postanowienie WOOŚ-II.4222.5.2022.MC.58 z dnia 13 stycznia 2023 roku

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Już teraz można rejestrować swój udział w Polskim Kongresie Klimatycznym, który odbędzie się 16 i 17 marca 2023 r. w Warszawie, wraz z wieczorną galą Liderzy Transformacji Energetycznej. Podczas kongresu będą omawiane aktualne trendy inwestycyjne w odniesieniu do strategii klimatycznych dla regionu Europy Środkowej i Północnej.

Polski Kongres Klimatyczny 2023

Transformacja klimatyczno – energetyczna to największe i najbardziej kosztowne przedsięwzięcie gospodarcze o skali światowej. Skuteczne wdrożenie niezbędnych zmian wymaga współpracy interesariuszy reprezentujących biznes, samorządy i instytucje pozarządowe. Istotna może okazać się współpraca międzynarodowa, która jest źródłem innowacji i nowej wiedzy, opartej często o wieloletnie praktyczne doświadczenia. Właśnie wymiana wiedzy i doświadczeń oraz identyfikacja najlepszych praktyk stały się źródłem inspiracji do zaproszenia ekspertów zagranicznych i utworzenia CNE Climate Summit, jako integralnej części Polskiego Kongresu Klimatycznego.

Polski Kongres Klimatyczny połączony jest z Centralno – Północno Europejskim Szczytem Klimatycznym (www.cneclimate.com). Ten region został wybrany ze względu na bliskie sąsiedztwo, położenie w strefie umiarkowanej warunkujące podobne wyzwania klimatyczne, zbliżone ukształtowanie terenu, ale również ze względu na wspólne zasoby środowiskowe, a przede wszystkim tożsame wyzwania związane z rosyjską agresją na Ukrainę. Kraje nordyckie osiągają najwyższe miejsca w rankingach wyścigu „race to zero”, przede wszystkim dzięki licznym inwestycjom w energię odnawialną, recykling, segregację, ale również dzięki świadomości lokalnej społeczności co do konieczności dbania o wspólną przestrzeń i naturalny krajobraz, promowanie równowagi środowiskowej i najlepsze praktyki w budowaniu ekologicznej gospodarki.  

– Nasi najbliżsi sąsiedzi, tuż za Bałtykiem, mają wiedzę jak skutecznie i szybko osiągnąć cele klimatyczne, więc powinna to być dla nas najbardziej intuicyjna ścieżka. Biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną, wspólne zasoby i uwarunkowania środowiskowe, ten kierunek wydaje się najbardziej naturalnym dla Polski i Europy Środkowej. Polski Kongres Klimatyczny to spotkanie ekspertów, którego celem jest wdrożenie odpowiednich, skutecznych rozwiązań praktycznych dla biznesu i samorządów do osiągnięcia celów klimatycznych – podkreśla organizator – Do wystąpienia zaproszony został Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans oraz Ola Elvestuen odpowiedzialny za politykę klimatyczną Norwegii, lokalne władze Sztokholmu, Oslo, Kopenhagi i Helsinek.

Udział w wydarzeniu to przede wszystkim szansa na zdobycie nowej wiedzy i kontaktów. Agenda Polskiego Kongresu Klimatycznego zakłada dwa dni debat na temat najbardziej aktualnych kwestii związanych z operacyjnym zarządzaniem zieloną transformacją, nową energetyką, finansowaniem inwestycji, ofertą nauki dla biznesu, roli biznesu w dochodzeniu do celów klimatycznych, digitalizacji w przyspieszeniu transformacji klimatyczno- energetycznej i innych zagadnień związanych z ochroną klimatu i środowiska, z udziałem praktyków.

Celem organizacji Polskiego Kongresu Klimatycznego jest utworzenie platformy wymiany doświadczeń integrującej interes publiczny z biznesem, w przestrzeni merytorycznej wskazanej przez środowisko naukowe.

Polski Kongres Klimatyczny skierowany jest do biznesu, sektora publicznego, jednostek samorządowych, instytucji finansujących, przedstawicieli przedsiębiorstw komunalnych, spółek skarbu państwa, przedstawicieli firm oferujących rozwiązania technologiczne, ubezpieczycieli inwestycji, ekspertów, pracowników naukowych i innowatorów, inwestorów, dziennikarzy i innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny dla podmiotów publicznych i płatny dla podmiotów prywatnych.

Rejestracja uczestników na stronie wydarzenia: www.polskikongresklimatyczny.pl

Współpraca i kontakt do organizatora: biuro@polskikongresklimatyczny.pl, tel. +48 888 770 651

Wiosłuj dla WOŚP z Atrium Reduta!

Wiosłuj dla WOŚP z Atrium Reduta!

Już w najbliższą sobotę 28 stycznia Atrium Reduta stanie się miejscem sportowych zmagań podczas akcji charytatywnej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! To kolejna edycja akcji bicia rekordu Polski na ergometrach wioślarskich. Klienci galerii handlowych z 10 miast staną do rywalizacji polegającej na zmobilizowaniu jak największej ilości osób, z których każda pokona dystans 500 metrów. A to wszystko w szlachetnym celu!

W ostatnią sobotę stycznia już po raz 13. odbędzie się ogólnopolskie wiosłowanie dla WOŚP. W najbliższej edycji wioślarskich rozgrywek swoje siły połączy 11 centrów handlowych z 10 miast, w tym także Atrium Reduta i Atrium Targówek w Warszawie. Do zaciętej rywalizacji staną jeszcze Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Toruń i Wrocław.

Wiosłowanie dla WOŚP we wszystkich miastach wystartuje 28 stycznia. W Atrium Reduta wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00 wioślarskimi zmaganiami z udziałem publiczności. Przez cały dzień klienci odwiedzający galerię będą mogli spróbować swoich sił w wiosłowaniu na ergometrze wioślarskim, usytuowanym na 1. piętrze przy strefie WOW. Do rywalizacji dołączą także medaliści Olimpijscy, mistrzostw świata i Europy, politycy oraz przedstawiciele urzędów miast. Sztafety VIP zaplanowano na godzinę 12:00 w Atrium Targówek i godzinę 14:00 w Reducie.

Celem akcji jest ustanowienie rekordu Polski w największej liczbie osób z tych, które w ciągu 8 godzin przewiosłują na jednym ergometrze wioślarskim dystans 500 metrów, a każdy uczestnik otrzyma specjalny certyfikat. Aby uniknąć długiego oczekiwania na swoją kolej, warto dokonać wcześniejszego zapisu na stronie https://azs.waw.pl/wioslowanie-dla-wosp-warszawa/. Przez cały dzień w Atrium Reduta prowadzona będzie również zbiórka pieniędzy do puszek WOŚP.

Akcja rozrasta się z każdym rokiem, a jednocześnie rośnie poprzeczka sportowa dla uczestników. W poprzedniej edycji imprezy zwyciężył Toruń, pokonując odcinek 158 km, dzięki zaangażowaniu 316 osób, w tym oficjalnych gości.

Partnerami tegorocznej akcji są: WOŚP, Polski Związek Towarzystw Wioślarskich, Polski Związek Kajakowy, Akademicki Związek Sportowy Warszawa, Amatorska Sekcja Wioślarstwa, CityFit, Salad Story oraz Carrefour. Impreza odbywa się pod Patronatami Honorowymi 10 Prezydentów miast biorących udział w wydarzeniu.

Więcej informacji:

www.facebook.com/WioslowanieWOSP/

Atrium Reduta

Centrum handlowe Atrium Reduta położone jest przy Alejach Jerozolimskich, blisko centrum Warszawy i zaledwie 15 minut jazdy samochodem od międzynarodowego lotniska im. Fryderyka Chopina. Na powierzchni prawie 50 tys. mkw. GLA znajduje się ponad 100 sklepów, hipermarket sieci Carrefour oraz takie punkty usługowe jak: pralnia, apteka, punkt dorabiania kluczy i naprawy obuwia czy myjnia samochodowa. Wśród kluczowych najemców centrum znajdują się m.in. takie marki, jak: Be Happy Museum, CCC, Duka, Empik, H&M, Komputronik, Mohito, Pepco, Reserved, Sephora, Sinsay, Świat Książki, Tchibo, Unisono, Venezia, x-kom. Dla Klientów centrum przeznaczono ponad 1,5 tys. miejsc parkingowych. Bezpośredni dojazd do centrum zapewnia 6 linii autobusowych oraz pobliska stacja kolejowa.

Atrium European Real Estate Limited

Atrium jest częścią G City oraz właścicielem, zarządcą i deweloperem nieruchomości handlowych i mieszkaniowych na wynajem w Europie Środkowej. Atrium specjalizuje się w centrach  handlowych  z szeroką ofertą gastronomiczną, modową i rozrywkową, położonych  w najlepszych miejskich lokalizacjach, w szczególności koncentrując się na  Warszawie i Pradze. Rozwój portfela nieruchomości handlowych Atrium opiera się na proaktywnych działaniach asset management, w zgodzie z motto „retail is detail”.

Obecnie portfolio Atrium obejmuje 24 generujące przychody aktywa (w tym jedna nieruchomość mieszkaniowa na wynajem) o łącznej wartości rynkowej 2,4 mld euro i całkowitej powierzchni najmu brutto (GLA) ponad 728 000 mkw.

Grafika-Eco-Studio-sezon-4---Kuba-Adamiak-i-Saszan_ccc

Eco Studio ELECTRO – SYSTEM – 4 sezon projektu edukacyjnego!

W tym roku projekt edukacyjno – ekologiczny „Eco Studio ELECTRO – SYSTEM” kontynuowany jest w nowej odsłonie. W czwartym sezonie Organizacja Odzysku ELECTRO – SYSTEM zaprosiła do współpracy wokalistkę i influencerkę – Saszan. 332 tysiące fanów na TikToku, z łączną liczbą polubień filmów 5,7 miliona, ponad 200 tys. obserwujących na Instagramie i 155 tys. na Fanpage to tylko niektóre z jej wyników w social mediach. Wsparciem dla nowej ambasadorki będzie niezmiennie dziennikarz młodego pokolenia – Kuba Adamiak. To oni przeprowadzą pełne atrakcji lekcje przyrody w 10 miastach w Polsce. Pierwsze spotkanie już 27 stycznia w Górze Kalwarii.

WorldFood Poland

9 edycja targów WorldFood Poland –  tu poznasz  nowe kierunki i trendy w branży spożywczej!

W dniach 18-20 kwietnia 2023 r. w halach EXPO XXI w Warszawie odbędzie się kolejna, IX edycja targów WorldFood Poland, które od początku swojego istnienia pretendują do najważniejszego i największego wydarzenia biznesowego sektora spożywczego w Polsce i w tej części Europy.

WorldFood Poland

Zasmakuj targów WorldFood Poland

Po ostatniej edycji targów, która zgromadziła 250 Wystawców z 25 krajów oraz ponad 5 000 odwiedzających, organizatorzy chcą jeszcze bardziej zintegrować cały rynek żywności i napojów w jednym miejscu i czasie. Dyrektor targów – Agnieszka Szpaderska już teraz zaprasza do rezerwacji stoisk: „Rynek spożywczy przeżywa teraz ogromne zawirowania związane z warunkami klimatycznymi, szalejąca inflacją, wojną w Ukrainie i co za tym idzie, podniesieniem cen surowców. Warto już teraz pomyśleć o dalszym rozwoju firm oferujących produkty spożywcze i usługi z tego zakresu i zaplanować udział w targach, aby pokazywać swoją silną pozycję i gotowość do ekspansji na dalsze i bliższe rynki.” Co roku, targi odwiedzane są przez polskich jak i zagranicznych gości, szukających nowych pomysłów i smaków uatrakcyjniających ofertę lokalnych sklepów, dużych sieci handlowych czy gastronomii. Zapytaj o stoisko już teraz!

Miejsce gdzie biznes spotyka się z kunsztem kulinarnym

Targi WorldFood Poland to wydarzenie stricte biznesowe skierowane do przedstawicieli branży spożywczej. Najważniejszym punktem targów są niezliczone rozmowy przy stoiskach bogatych w tradycyjne oraz innowacyjne produkty spożywcze i napoje z całego świata. Jest to idealne miejsce do nawiązywania nowych relacji biznesowych, wymiany kontaktów przy odbywających się degustacjach oraz warsztatach kulinarnych z udziałem słynnych szefów kuchni. WorldFood Poland to najlepsze miejsce dla producentów, przetwórców, dystrybutorów i handlowców działających w sektorze spożywczym.  Wg deklaracji Wystawców po udziale w targach w WorldFood Poland 2022, ponad 82% wystawców nawiązało znaczące dla firmy kontakty a 88% wystawców poleca udział w targach WFP swoim kontrahentom.

Sektory targowe z pełnym wachlarzem produktów

Podczas targów prezentowana jest szeroka oferta artykułów spożywczych z podziałem na sektory: Food&Drink, EcoFood, NutraFood, Ingredients, Wine&Spirits, FoodTech, Food&Drink Packaging, ColdChain. Na targach prezentowane są następujące kategorie produktowe: produkty spożywcze i  napoje, wyroby cukiernicze i piekarnictwo, słodycze i przekąski, napoje alkoholowe, napoje bezalkoholowe, kawa i herbata, nabiał, mięso i drób, roślinne zamienniki produktów odzwierzęcych, ryby i owoce morza, świeże owoce i warzywa, mrożonki, przetwory, żywność gotowa i typu instant, produkty organiczne, ekologiczne, naturalne i tradycyjne, suplementy diety i żywność  funkcjonalna, a także surowce i dodatki do produkcji żywności i napojów oraz usługi i technologia dla branży spożywczej. Organizatorzy zwracają także szczególną uwagę na sektor NutraFood i jak podkreśla Agnieszka Szpaderska, dyrektor targów WorldFood Poland „Sektor NutraFood dedykowany jest żywności funkcjonalnej i suplementom diety i na pewno ten projekt będziemy w przyszłości rozwijać, bo widzimy w nim ogromny potencjał.”

Konferencje, konkurs o Złoty Medal, Spotkania B2B…i nie tylko!

Podczas WorldFood Poland odbywa się wiele atrakcji i wydarzeń towarzyszących, które zachęcają do wzięcia udziału w targach. Agenda konferencji oraz paneli dyskusyjnych to miejsce, gdzie można zapoznać się z najnowszymi trendami oraz wyzwaniami z którymi mierzy się branża spożywcza. Tematy omawiane są z ekspertami branżowymi, przedstawicielami mediów, instytucji i organizacji rządowych oraz przedsiębiorcami dzielącymi się swoją wiedzą praktyczną z prowadzenia biznesu. W najbliższej edycji targów, jednym z tematów będzie rosnący trend roślinnych zamienników mięsa i perspektyw jego rozwoju.

Złoty Medal to prestiżowy konkurs dedykowany branży spożywczej, który rokrocznie towarzyszy targom WorldFood Poland. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja najlepszych produktów prezentowanych podczas targów. Jury składające się z ekspertów żywieniowych oraz decydentów z sieci handlowych poszukuje produktów nowoczesnych, innowacyjnych i najwyższej jakości, które przyznawane są w kilku kategoriach. Wygrana gwarantuje szeroką promocję,  bogaty pakiet świadczeń marketingowych oraz realną szansę na dostanie się do kanału sprzedaży w sieciach handlowych reprezentowanych przez Jurorów.

Spotkania handlowe to dodatkowa, bezpłatna usługa dla Wystawców targów, która daje możliwość wcześniejszego aranżowania spotkań z kluczowymi kupcami obecnymi na targach. Podczas ostatniej edycji udało się zorganizować ponad 200 spotkań z kupcami z Polski, Rumunii czy Wietnamu. Sieci handlowe oraz reprezentanci sektora HoReCa  uczestniczący w spotkaniach to m.in.: Auchan, Carrefour, NFTY, Barbora, Dino Polska czy Biosklep.

Więcej o ostatniej edycji targów w raporcie potargowym.

WorldFood Poland

WorldFood Poland to pozycja obowiązkowa na liście wydarzeń branżowych dla każdego przedsiębiorcy działającego w sektorze spożywczym.

Już dziś zapisz w kalendarzu: 18-20 kwietnia 2023. Widzimy się w EXPO XXI na WorldFood Poland.

Więcej informacji na stronie www.worldfood.pl

Embargo na ropę naftową z Rosji. Co to oznacza dla kierowców?

Embargo na ropę naftową z Rosji. Co to oznacza dla kierowców?

5 grudnia wszedł w życie zakaz transportu rosyjskiej ropy naftowej do Unii Europejskiej, również drogą morską. Dodatkowo Rada UE uzgodniła pułap cenowy na rosyjską ropę na poziomie 60 dolarów za baryłkę. Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl, na antenie Polsat News mówił, w jaki sposób może się to przełożyć na ceny na stacjach benzynowych.

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Będą dodatkowe Pendolino i pociągi międzynarodowe. Jakie zmiany?

Nowy rozkład jazdy PKP Intercity. Będą dodatkowe Pendolino i pociągi międzynarodowe. Jakie zmiany?

PKP Intercity chce przyciągnąć pasażerów, oferując nowe połączenia zagraniczne. Pojawią się dodatkowe pociągi do Berlina i czeskiej Pragi, a także – po wieloletniej przerwie – wróci dalekobieżny skład do Wilna. Przewoźnik dokłada też nowe kursy obsługiwane przez Pendolino – najszybszymi pociągami w jego taborze. W nowym rozkładzie jazdy będą też utrudnienia, czyli objazdy i zastępcze autobusy.

Stopy procentowe. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co z ratami kredytów?

Stopy procentowe. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej. Co z ratami kredytów?

Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła w środę ostatnią w 2022 r. decyzję dotyczącą stóp procentowych. Jak podał Narodowy Bank Polski, nie zmieniła stóp procentowych. To oznacza, że raty kredytów pozostaną bez zmian. Według wstępnych danych GUS z końca listopada w ujęciu rocznym dynamika cen wzrosła o 17,4 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca obniżyła się (było 17,9 proc.).