1460x616

MRiPS: osoby z niepełnosprawnościami są traktowane podmiotowo

W czasie trwającego od kilku dni w Sejmie protestu osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów w przestrzeni medialnej pojawiło się wiele zarzutów wobec polityki państwa na rzecz tej grupy. Dotyczą m.in. kwestii wsparcia finansowego, ale też „nie podmiotowego traktowania”. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada.

W 2015 roku na wsparcie osób z niepełnosprawnością przeznaczono 15,5 mld zł, w 2022 roku była to kwota ponad 37 mld zł. To wzrost o 21,5 mld zł. W tym roku te nakłady będą jeszcze większe i wyniosą około 40 mld zł.

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiada na pojawiające się w przestrzeni medialne zarzuty dotyczące polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnościami.

 1. Osoby z niepełnosprawnościami nie są traktowane podmiotowo, ale jak podopieczni.

To rząd Prawa i Sprawiedliwości jako pierwszy dokonał zasadniczej zmiany w podejściu do grupy osób z niepełnosprawnościami. Jesteśmy drugim państwem na świecie i pierwszym w Europie, które przyjęło ustawę o dostępności. Dotyczy ona nie tylko przestrzeni architektonicznej, ale zapewnia wszystkim osobom z niepełnosprawnościami podmiotowe traktowanie z prawem do niezależnego i godnego życia.

Wynikiem wspólnej pracy i dialogu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych było powstanie Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami, która wyznaczyła działania, szersze niż tylko same świadczenia. Priorytetowe obszary to: Niezależne życie, dostępność, edukacja, praca, warunki życia i ochrona socjalna, zdrowie, budowanie świadomości, koordynacja. Nigdy wcześniej, żaden inny rząd nie przedstawił tak kompleksowej strategii, która przywraca prawo osób z niepełnosprawnością do niezależnego życia.

 1. Rząd lekceważy osoby niepełnosprawne, nie chce rozmawiać z protestującymi.

Rząd nigdy nie zamykał się na rozmowę ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, ten dialog prowadzony jest systematycznie – kolejne zaplanowane od dawna spotkanie odbędzie się w przyszłym tygodniu. Wszystkie uruchomione programy były konsultowane ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Tak powstawała Strategia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami czy Fundusz Solidarnościowy.

Podczas czwartkowego spotkania w Sejmie protestujący przejęli zaproszenie pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych Pawła Wdówika na wspomniane spotkanie.

 1. Renta socjalna jest za niska i powinna zostać podniesiona.

Od 1 czerwca 2018 r. renta socjalna została podwyższona i wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość renty podlega corocznej waloryzacji.

 • W 2015 r. renta socjalna wynosiła 739,58 zł.
 • Od 1 marca 2023 r. renta socjalna wynosi 1588,44 złotych, czyli o prawie 850 złotych więcej niż jeszcze w 2015 roku.

Przypominamy też, że w przypadku jednoczesnego prawa do renty socjalnej i renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, przysługuje prawo do obydwu tych świadczeń – pod warunkiem, że łączna kwota nie przekroczy 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Jeżeli nastąpi przekroczenie tej kwoty (od 1 marca 2023 r. 3176,88 zł), to wysokość renty socjalnej zostanie obniżona. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (317,69 zł).

Jednym z warunków przyznania prawa do renty socjalnej jest stwierdzenie przez lekarza orzecznika ZUS / komisję lekarską ZUS o całkowitej niezdolności do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

 • przed ukończeniem 18 roku życia;
 • w trakcie nauki (także podczas wakacji lub urlopu dziekańskiego):
 • w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25 lat,
 • w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Celem świadczenia w postaci renty socjalnej jest kompensowanie braku możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z systemu ubezpieczenia społecznego, ze względu na to, że całkowita niezdolność do pracy powstała przed wejściem na rynek pracy. Świadczenie to jest wyrazem szczególnej troski państwa o te osoby. 

 1. Rozwiązania systemowe nie są najważniejsze – najważniejsze jest doraźne wsparcie finansowe.

Takie działania doprowadziły do tego, że na polu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin mamy takie wieloletnie zaniedbania. Brakowało pomysłu, strategii i woli do podjęcia kompleksowych działań. Nikt nie myślał w dłuższej perspektywie, długofalowo – tymczasem działania doraźne nie odnoszą skutku na dłuższą metę i sprawiają, że tych środków brakuje.

Dlatego opracowano Strategię na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2021-2030, która ma prowadzić do umożliwienia osobom z niepełnosprawnościami bardziej niezależnego i aktywnego życia.

Uruchomiono Fundusz Solidarnościowy, zupełnie nowe rozwiązanie, z którego finansowane są programy umożliwiające świadczenie usług asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej oraz funkcjonowanie centrów opiekuńczo-mieszkalnych. To rozwiązania oczekiwane przez środowisko osób z niepełnosprawnościami i ich bliskich.

 • Asystencja osobista pozwala na bardziej niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. Budżet edycji 2023 to łącznie 610 mln zł (505 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego i 105 mln dla organizacji pozarządowych).
 • Opieka wytchnieniowa to szansa dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami na odpoczynek, zajęcie się swoimi sprawami w czasie, gdy ich podopieczni są pod fachową opieką. Budżet edycji 2023 to 205 mln zł (150 mln zł dla JST i 55 mln zł dla NGO).
 • Centra opiekuńczo-mieszkalne to szansa dla osób z niepełnosprawnościami na życie w warunkach zbliżonych do domowych – ze wsparciem fachowej kadry. Centra oferują możliwość pobytu dziennego lub całodobowego. Od uruchomienia programu w 2019 roku powstało w Polsce 26 COM. Rekomendowane do dofinansowania są obecnie 102 Centra. Łączna kwota przyznanego dofinansowania stanowi kwotę ok. 309 mln zł.

Nie jest prawdą, że wsparcie finansowe nie jest realizowane. Ze środków Funduszu Solidarnościowego wypłacane jest też m.in. świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to kierowane jest do osób z orzeczeniem całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji. Wypłacane jest do wysokości 500 zł miesięcznie. Ponadto:

 • W 2018 r. rząd zadecydował o zrównaniu renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2015 r. wynosiła ona 739,58 zł. Dzisiaj jest to już 1588,44 zł. 290,9 tys. osób pobiera to świadczenie.
 • Od 2015 świadczenie pielęgnacyjne wzrosło ponad dwukrotnie – z 1200 zł do 2458 zł. Obecnie z tej formy wsparcia korzysta około 215 tys. osób.
 • Zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy – oba te świadczenia wzrosły w listopadzie 2018 roku o 100 zł, do kwoty 620 zł. Specjalny zasiłek opiekuńczy pobiera 12,6 tys. osób, a zasiłek dla opiekuna 6 tys. osób.
 • Zasiłek pielęgnacyjny w 2015 roku wynosił on 153 zł. W listopadzie 2018 roku 184,42 zł, a od 1 listopada 2019 r. 215,84 zł miesięcznie.

Dodatkowo realizowane są m.in. również usługi opiekuńcze, które są wsparciem dla rodziny oraz elementem uzupełniającym system. Korzysta z nich rocznie ponad 100 tysięcy osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Prowadzonych jest także 1475 mieszkań chronionych, w których zamieszkują również osoby korzystające z renty socjalnej, uczące się samodzielnego życia.

1460x616

Znamy harmonogram naborów na 2023 rok w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na 2023 r. jest już dostępny dla beneficjentów. Skorzystają przedsiębiorcy, samorządy i inne podmioty. Pierwsze konkursy już w kwietniu.

Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Będą one organizowane tak w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu. 

W tym roku uruchamiamy nabory we wszystkich działaniach w programie. Wsparcie kierujemy do wszystkich grup beneficjentów – zarówno do przedsiębiorców, jak i do samorządów, a także innych podmiotów  między innymi do  operatorów systemów dystrybucji energii, czy Polskich Linii Kolejowych S.A. Co ważne, po raz pierwszy o wsparcie będą mogli starać się również beneficjenci z regionalnej części województwa mazowieckiego, tj. bez Warszawy i otaczających ją powiatów

– podkreśliła wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Dążymy do tego, aby Polska Wschodnia stała się jeszcze bardziej atrakcyjna inwestycyjnie, z nowymi miejscami pracy i lepszymi warunkami życia

– dodała  wiceminister. 

Harmonogram naborów FEPW na 2023 rok

Wiosna dla przedsiębiorców 

Jako pierwszy – już w kwietniu – wystartuje konkurs na nowych animatorów Platform startowych, tak, aby już niebawem Platformy mogły rozpocząć przyjmowanie zgłoszeń kolejnych innowacyjnych pomysłów na biznes w Polsce Wschodniej.

W maju wystartują konkursy o dotację dla firm z Polski Wschodniej na kolejne działania:

 • Wzornictwo w MŚP – dla firm, które szansę swojego rozwoju upatrują w zmianach w zakresie innowacji wzorniczych. Łączny budżet tegorocznego konkursu to 100 mln zł. 
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym w MŚP – wsparcie dla firm w zakresie opracowania (etap I) i wdrożenia (etap II) nowego modelu biznesowego, który będzie odpowiedzią na nowe wyzwania rynkowe związane  ze zmianami klimatycznymi, środowiskowymi i regulacyjnymi związanymi z Europejskim Zielonym Ładem. W 2023 roku firmy będą mogły starać się o dotację w I etapie działania, w którym opracują nowy model biznesowy. Na ten cel przeznaczono budżet w wysokości 10 mln zł. [Nabór wniosków w II etapie rozpocznie się w 2024 roku.]

W drugiej połowie roku firmy będą mogły zaś starać się o dotację w obszarze automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie przeznaczone będzie dla firm, które chcą zmienić model prowadzenia działalności w oparciu o rozwiązania Przemysłu 4.0. Budżet w konkursie to 100 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się w sierpniu. We wrześniu zaś wystartuje konkurs dla start-upów. Szansę na dotację będą miały start-upy, które pomyślnie zakończyły inkubację w Platformach startowych. Budżet konkursu to 60 mln zł.
Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej przewiduje również wsparcie dla dużych przedsiębiorstw – Operatorów Systemu Dystrybucyjnego, na inwestycje w rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych (systemów dystrybucyjnych) typu smart grid. Inwestycje te będą sprzyjać włączaniu do sieci rozporoszonych odnawialnych źródeł energii (OZE), a także zapewnią stabilne dostawy energii dla elektromobilności (np. zasilanie elektrycznych autobusów czy tramwajów w miastach). Pierwszy konkurs, z alokacją 150 mln zł, wystartuje w maju. Przeprowadzi go Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Lato dla samorządów

W 2023 roku wystartują również konkursy we wszystkich działaniach skierowanych do samorządów.  Projekty będą wybierane zarówno w trybie konkurencyjnym, jak i niekonkurencyjnym. 

W czerwcu wnioski o dofinansowanie projektów drogowych będą mogły złożyć samorządy województw. Budżet konkursu wyniesie 1,3 mld zł.

We wrześniu rozpocznie się konkurs na inwestycje w zrównoważoną mobilność miejską dla miast średnich doświadczających problemów społeczno-gospodarczych, liczących powyżej 50 tys. mieszkańców. Budżet konkursu wyniesie 440 mln zł. Największe miasta Polski Wschodniej (stolice województw oraz Radom i Elbląg) wezmą udział w naborze niekonkurencyjnym i będą miały szansę na złożenie wniosków od lipca 2023 r. do grudnia 2025 r. Dla nich zarezerwowano 1,35 mld zł. Konkursy przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

W lipcu rozpocznie się także konkurs na inwestycje z zakresu adaptacji miast do zmian klimatu. Wnioski będą mogły składać miasta średnie doświadczające trudności społeczno-gospodarczych, liczące 20-100 tys. mieszkańców oraz miejscowości uzdrowiskowe. Budżet konkursu wyniesie 550 mln zł, a przeprowadzi go Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jesień dla przyrody

We wrześniu zostanie otwarty konkurs na działania z zakresu ochrony bioróżnorodności – tworzenie korytarzy ekologicznych dla zwierząt. O wsparcie będą mogły się starać nie tylko samorządy, ale i inni zarządcy obszarów NATURA 2000 (lasy, wody). Budżet konkursu wyniesie 125 mln zł.

Drugi wrześniowy nabór będzie dotyczył inwestycji w ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenach prawnie chronionych a także na wsparcie bazy edukacyjnej parków narodowych. Na te cele zarezerwowano 114,5 mln zł.
Konkursy przeprowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Bliżej końca roku – turystyka i kolej

W połowie października PARP otworzy konkurs dla samorządów województw działających w szerokich partnerstwach z podmiotami lokalnymi, na inwestycje w tworzenie ponadregionalnych produktów (szlaków) turystycznych. Budżet konkursu wyniesie 630 mln zł.

Natomiast na przełomie III. i IV. kwartału rozpoczną się nabory na projekty kolejowe, które przeprowadzi Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Do dyspozycji będzie 3 mld zł na linie kolejowe oraz 100 mln zł na dworce.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej to kontynuacja wsparcia dla wschodnich województw, aby przyspieszyć ich rozwój. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w 6-ciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Z Programu dofinansowywane będą projekty nastawione na biznes, adaptację miast do zmian klimatu, rozwój niskoemisyjnej mobilności miejskiej, ochronę bioróżnorodności, rozwój inteligentnych sieci dystrybucji energii, zwiększenie dostępności kolejowej i drogowej oraz rozwój zrównoważonej turystyki. Budżet programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 wyniesie 12 miliardów 428 milionów złotych (2,65 miliarda euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Więcej o programie Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej TUTAJ.

1460x616 (1)

Spotkanie wiceministra Marcina Horały z wiceministrem Ziemi, Infrastruktury i Transportu Republiki Korei Eo Myeong-so

Omówienie współpracy polsko-koreańskiej przy realizacji CPK, w której wiodącą rolę od 2021 r. pełni Incheon International Airport Corporation, z uwzględnieniem pogłębionej współpracy również w sektorze kolei dużych prędkości to główne tematy rozmowy wiceszefa MFiPR i pełnomocnika rządu ds. CPK Marcina Horały z wiceministrem Ziemi, Infrastruktury i Transportu Republiki Korei Eo Myeong-so.

Grupa osób siedzi po obu stronach długiego stołu. Z tyłu stoją flagi Korei Południowej, Polski i Unii Europejskiej.
Podczas spotkania, które odbyło się w Warszawie, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała przedstawił harmonogram prac spółki celowej CPK na najbliższe miesiące, a obie strony szczegółowo omówiły stanowiska dotyczące trwającego postępowania konkursowego na inwestora kapitałowego do komponentu lotniskowego.

Dzisiejsze, przekrojowe spotkanie w gronie wielu ekspertów obu stron na co dzień zaangażowanych w dwustronne rozmowy biznesowe, to świetna okazja do próby koordynacji generalnych stanowisk obu krajów w zakresie dalszych kierunków współpracy. Przed firmami koreańskimi wciąż wspaniałe perspektywy jeśli chodzi o udział w kolejnych postępowaniach konkursowych spółki celowej CPK. Natomiast strona polska, mając doświadczenie świetnej współpracy ze stroną koreańską od 2021 r., oczekuje, że będą to oferty spełniające w najwyższym stopniu kryteria wyboru. Przed nami kilka, niezwykle istotnych miesięcy i cieszę się, że możemy kontynuować rozmowy z naszymi koreańskimi partnerami

 • podkreślił wiceminister funduszy i polityki regionalnej, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

W imieniu strony koreańskiej wyrażam wielki szacunek dla skali i ambicji projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ciągu ostatnich ponad już dwóch lat strona koreańska dowiodła swoich kompetencji i zaangażowania, dlatego wyrażam nadzieję na dalsze pogłębienie współpracy w tym kluczowym dla projektu okresie

– powiedział wiceminister Ziemi, Infrastruktury i Transportu Republiki Korei Eo Myeong-so.

1460x616 (7)

Minister Maląg: wysoka waloryzacja to poduszka bezpieczeństwa dla seniorów

Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz wiceminister edukacji Marzeną Machałek podsumowała rządowe wsparcie dla seniorów w Domu Senior Plus w Gryfowie Śląskim.

Konferencja_prasowa_-GryfówŚląski
Od 1 marca br. nastąpi rekordowa waloryzacja rent i emerytur, ze wskaźnikiem 114,8% i gwarancją, że emerytury wzrosną o co najmniej 250 zł. Minimalna emerytura wyniesie 1588,44 zł. Do końca tego roku emeryt otrzyma na rękę ok. 2300 zł więcej – mówiła minister rodziny i polityki społecznej.

W tym roku po raz kolejny wypłacone zostaną 13. i 14 emerytury, które także będą zwaloryzowane, o czym mówił premier Mateusz Morawiecki, dziękując seniorom za ich wkład w budowę Ojczyzny.

W realizacji naszej polityki kluczowa jest wiarygodność. Polityka senioralna w 2015 r. była bardzo uboga, najniższa emerytura netto to było 760 zł – my podnosimy je. W historii III RP takiego przyrostu emerytur nigdy nie było – podkreślił premier.

Od jutra wyższe świadczenia

Już 1 marca emeryci i renciści otrzymają wyższe świadczenia. Minimalne świadczenia będą wyższe o 250 zł brutto (227,50 zł netto). To oznacza wzrost minimalnych świadczeń względem roku ubiegłego o 18,7 proc. Wysoka waloryzacja to poduszka bezpieczeństwa dla seniorów – mówiła minister.

Minister Maląg dodała, że na 13. i 14. emeryturę oraz waloryzację, wynoszącą w tym roku 114,8 proc. rząd przeznaczy z budżetu państwa 70 mld zł. W 2015 r. całkowity koszt wsparcia wyniósł tylko 3,6 mld zł. Teraz jest więc to dwadzieścia razy więcej. Towarzyszą temu zmiany w podatkach takie jak PIT-0 dla seniora i zwiększona kwota wolna od podatku.

Dbamy o aktywność i zdrowie

Minister Marlena Maląg przypomniała także inne programy kierowane do osób starszych.

Dbamy o aktywność seniorów. Gdy przejmowaliśmy rządy w Polsce były zaledwie 84 domy i kluby seniora. Dziś jest ich już blisko 1 200 – mówiła minister.

Oprócz programu Senior+, funkcjonuje także rządowy program, realizowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Aktywni Plus oraz program Wspieraj Seniora.

Wiceminister edukacji Marzena Machałek podkreśliła jak ważne jest wspieranie seniorów, wspieranie każdego człowieka oraz walka o godność. Przypomniała także, że na Dolnym Śląsku powstało w ostatnich latach ponad 80 domów i klubów seniora. Powstają też miejsca integracji międzypokoleniowej.

1460x616 (6)

Pierwsze posiedzenie Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027

Zatwierdzenie metodyki i kryteriów wyboru projektów w ramach działania 1.1. Zwiększenie dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego oraz ogłoszenie harmonogramu naboru konkursów w perspektywie finansowej na lata 2021-2027 to główne tematy inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Monitorującego program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. Obrady, które odbyły się 28 lutego 2023 r., otworzył wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

Sala pełna ludzi.
Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) to największy program, który w nowej perspektywie finansowej przyczyni się do rozwoju cyfrowego w Unii Europejskiej.

To 2 mld euro na wzmocnienie cyfrowej transformacji Polski. Te środki przyczynią się do upowszechnienia dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego, rozwoju usług cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwa naszego kraju i stanowią priorytetowe zadania dla współczesnych gospodarek w całej Unii Europejskiej

– powiedział wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek.

FERC jest kontynuacją, dobiegającego końca, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i stanowi kolejny etap cyfrowej transformacji kraju. Dzięki niemu zostały dofinansowane różnorodne projekty realizowane m.in. przez administrację rządową i samorządową, jednostki naukowe, państwowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa telekomunikacyjne. Do tej pory w poprzedniej perspektywie finansowej zrealizowano już ponad 600 takich projektów.

Kontynuacja transformacji cyfrowej Polski
Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 z budżetem w wysokości 2 mld euro jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji. Głównymi odbiorcami tych środków będą: obywatele, administracja samorządowa i rządowa, przedsiębiorcy, instytucje kultury, podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Projekt programu FERC powstał w ścisłej współpracy MFiPR z partnerami społeczno-gospodarczymi, partnerami branżowymi, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami Związku Województw RP, innymi resortami, środowiskiem naukowym i akademickim, a także z ekspertami w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

IMG_8581

Eco Studio ELECTRO – SYSTEM – 4 w Lidzbarku!

To było naprawdę mocne wydarzenie w ramach czwartego sezonu projektu edukacji ekologicznej Eco Studio ELECTRO – SYSTEM w województwie warmińsko – mazurskim. Pomimo złej aury pogodowej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lidzbarku było bardzo gorąco. A to za sprawą naszego spotkania. Do Lidzbarka zawitali eksperci od recyklingu oraz gwiazdy: Saszan i Kuba Adamiak. Przywieźli ze sobą dużo dobrej energii i zorganizowali ciekawą lekcję przyrody mówiącą o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami, połączoną z zabawą i koncertem.

WSZYSTKO O ELEKTROODPADACH

Drugie wydarzenie Eco Studio ELECTRO – SYSTEM, tym razem na terenie województwa warmińsko – mazurskiego odbyło się 21 lutego 2023 roku w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury przy ul. Sądowej 23 w Lidzbarku. Lidzbark na czele z Burmistrzem Maciejem Sitarkiem udowodnił wielokrotnie, że jest miastem zaangażowanym ekologicznie.

W roku 2023 organizowanych jest 10 eventów ekologiczno – edukacyjnych, przedstawiających problematykę dbania o środowisko w kontekście szczególnego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Na wydarzenie w MGOK-u przybył zastępca burmistrza Lidzbarka – Janusz Bielecki oraz dzieci i młodzieży z siedmiu szkół z terenu całej gminy Lidzbark. Dowiedziały się jak prawidłowo postępować z elektroodpadami i przyniosły ze sobą drobne elektrośmieci na specjalną zbiórkę połączoną z konkursem. Łącznie zebrano ponad 700 kg drobnych elektroodpadów, a Szkoła Podstawowa w Bryńsku, która przyniosła ich najwięcej pojedzie w nagrodę do Warszawy na Wielki Finał akcji!

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważna jest edukacja w tym zakresie. Przekazywanie wiedzy o prawidłowym postępowaniu z elektroodpadami to jedno z zadań Organizacji Odzysku ELECTRO – SYSTEM. Intensywny rozwój technologiczny i zmiany w nawykach konsumenckich powodują, że generowane są coraz większe ilości elektroodpadów. Elektrośmieci to z jednej strony cenny materiał, z którego w prawidłowym procesie recyklingu można odzyskać surowce, ale jednocześnie źródło niebezpiecznych dla ludzi i środowiska substancji. Dlatego elektroodpady powinny trafiać do właściwych punktów zbierania, a potem do zakładów przetwarzania zużytego sprzętu, gdzie zostaną poddane procesom odzysku i recyklingu. – mówiła Agata Wiśniewska, specjalista ds. edukacji ekologicznej ELECTRO – SYSTEM.

GWIAZDY INTERNETU EDUKUJĄ

Wszyscy razem z dziećmi i młodzieżą świetnie bawili się podczas show muzyczno – tanecznego Saszan. A eko quiz przy trójkącie recyklingowym z super nagrodami cieszył się tak samo dużym zainteresowaniem jak strefa, w której ambasadorzy projektu rozdawali autografy, robili zdjęcia i nagrywali TikToki. W kolejnych miesiącach gwiazdy i organizatorzy odwiedzą inne miejscowości z mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i łódzkiego. Przez cały rok na kanale YouTube projektu www.youtube.com/EcoStudio dostępne są też materiały edukacyjne dla nauczycieli, którzy mogą je wykorzystać podczas lekcji przyrody i godzin wychowawczych.

Cieszę się bardzo, że zostałam ambasadorką tak potrzebnego projektu! Wraz z organizacją odzysku ELECTRO – SYSTEM i Kubą Adamiakiem opowiadamy o tym jak dbać o nasz Dom – Ziemię! Jest jedna prosta zasada, którą powtarzamy zarówno podczas spotkań „w realu”, jak i w naszych social mediach: „Nie wyrzucaj elektrośmieci do zwykłego kosza na śmieci! Przekaż je do recyklingu!” . Jestem przekonana, że te wyjątkowe lekcje przyrody nie tylko zwracają uwagę na problem właściwego postępowania z elektroodpadami, ale są też świetną zabawą za sprawą moich koncertó– mówiła Saszan.

Działania edukacyjne projektu wspierają zaangażowani ekologicznie patroni medialni: Zielony Newsweek, magazyn „Odpady i środowisko”, magazyn „Biznes & ekologia”, ogólnopolski kwartalnik ekologiczny EkoNatura, portal EkoGuru, PSMM Monitoring & More.

Organizacja odzysku ELECTRO – SYSTEM

ELECTRO – SYSTEM to organizacja odzysku, która tworzy i finansuje w Polsce system zagospodarowania elektroodpadów, a także podnosi świadomość Polaków w zakresie prawidłowego postępowania z elektrośmieciami. Jednym z jej głównych celów jest dotarcie do jak największego grona odbiorców z apelem o nie wyrzucanie elektroodpadów do zwykłego kosza na śmieci. ELECTRO – SYSTEM edukuje i prowadzi różne programy, w ramach których można pozbyć się zużytego sprzętu. Jednym z nich jest program DECYDUJESZ.PL skierowany przede wszystkim do osób indywidualnych. Jeśli chcemy oddać duży sprzęt taki jak: lodówka, pralka lub kuchenka, możemy  skorzystać z programu bezpłatnych odbiorów dużego AGD prosto z domu. Wystarczy wejść na stronę www.DECYDUJESZ.pl i wypełnić formularz. Usługa jest  dostępna w całej Polsce. Innym ważnym ogólnopolskim programem dostępnym dla różnych grup społecznych jest eko-PROFIT – REcycling to się opłaca! Uczestnicy programu (np. Koła Gospodyń Wiejskich w projekcie ekoGospodynie lub Ochotnicze Straże Pożarne w projekcie ekoREmiza) biorą aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez propagowanie ekologicznych postaw wśród lokalnej społeczności oraz organizację zbiórek zużytego sprzętu przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów, ochrony środowiska, a dodatkowo uzyskują fundusze na swoją działalność. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.eko-profit.pl .

1460x616 (2)

O Planie Strategicznym na Forum Rolniczym

Przyjęcie Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz wdrażanie reformy Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowego Planu Strategicznego to główne tematy organizowanych na terenie Wielkopolski spotkań w ramach Forum Rolniczego. To inicjatywa realizowana we współpracy Wielkopolskiej Izby Rolniczej, Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i oddziału terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

foto główne
O Forum Rolniczym
Spotkania mają ma charakter informacyjno-szkoleniowy, którego celem jest dotarcie do rolników z informacją na temat możliwości wykorzystania środków w ramach płatności bezpośrednich i ekoschematów.

Spotkanie w Strzałkowe – omówione zagadnienia
Jedno ze spotkań odbywało się 16 lutego w Strzałkowie. Uczestniczył w nim sekretarz stanu Ryszard Bartosik. Wiceminister omówił zagadnienie ekoschematów oraz możliwości ich łączenia.

Zachęcał rolników do korzystania z nowych mechanizmów wsparcia zawartych w Planie Strategicznym. Podkreślił, że są to znaczne środki finansowe wspierające dochody rolnicze.

Sekretarz stanu odniósł się też do sytuacji na rynku zbóż. Przedstawił informacje o wsparciu proponowanym rolnikom, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy z powodu agresji Rosji na Ukrainę.

W Forum w Strzałkowie uczestniczyli także przedstawiciele środowisk rolniczych i instytucji współpracujących z sektorem rolniczym oraz samorządowcy i parlamentarzyści.

0d12f7b6-703d-405b-944f-d70480c74325

Rolnik Farmer Roku – Gala Finałowa

W Warszawie odbyła się dziś Gala Finałowa XXIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Rolnik Farmer Roku.

foto główne

– Dziś nagradzani są rolnicy, którzy wyróżniają się swoją pracą i sukcesami gospodarczymi. Ci, którzy w tych obecnych, trudnych czasach spowodowanych rosyjską agresją na Ukrainę potrafią sobie dobrze radzić – powiedział gratulując tegorocznym laureatom wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.   

Uznanie dla pracy rolników

– Z wielką pokorą podchodzi do swojej pracy każdy rolnik, a myślę, że tę największą pokorę, determinację wykazują ci, którzy sprostali współczesnym wyzwaniom i są dzisiaj nagradzani – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

– Państwo, którzy dzisiaj te wyróżnienia otrzymają niech czują się przedstawicielami całej grupy rolników, którzy mimo trudności, mimo niepokojów, mimo zawirowań zapewniają Polsce bezpieczeństwo żywnościowe. I to jest myślę największe poczucie dobrze spełnionej misji, dobrze spełnionej roli, że to swoim rodakom zapewniamy żywność – stwierdził wicepremier zwracając się do laureatów.

Szef resortu rolnictwa zwrócił jednocześnie uwagę, że oprócz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego rolnicy przyczynili się do kolejnego, rekordowego eksportu produktów żywnościowych.

– To świadczy tylko o tym, że nasza żywność jest znakomitej jakości. Jest doceniana na światowych rynkach. Jest dobrze postrzegana.  To wszystko dzięki temu, że polscy rolnicy tak ofiarnie pracują przy jej wytwarzaniu – podkreślił wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa gratulował Laureatom życząc jednocześnie większej stabilności i spokoju w bieżącym roku.

Zwrócił także uwagę, że niezwykle istotne jest docenienie pracy rolnika, jego poświęcenia i zaangażowania.

Nagrodzeni dziś rolnicy otrzymali rąk wicepremiera Henryka Kowalczyka pamiątkowe grawertony. 

Laureaci XXIX edycji Konkursu Rolnik Farmer Roku

Jolanta Tulisow – Narusa, pow. braniewski, woj. warmińsko –mazurskie, gosp. 77,02 ha, hodowla koni

Agata i Krzysztof  Niebrzydowscy – Włodowo, pow. olsztyński, woj. warmińsko- mazurskie, gosp. 150 ha, krowy mleczne, produkcja ekologiczna

Beata i Sławomir Witkowscy – Konopnica, pow. poddębicki, woj. łódzkie, gosp. 40 ha, chów trzody chlewnej

Gospodarstwo Rolne Jurczyk ( Michał, Adam, Marcin, Marek, Aldona Mateusz) Rodzina Jurczyków – Bartkowice, pow. częstochowski, woj. śląskie, gosp. 1300 ha , zboża rzepak, hodowla bydła mlecznego, usługi

Urszula i Krystian Kretek – Krzanowice, pow. raciborski, woj. śląskie, gosp.140 ha , hodowla bydła mlecznego i opasowego

Barbara i Mariusz Gumienni „ Ekologiczne Gospodarstwo Rolne” – Dębowiec, pow. Jasło, woj. podkarpackie, gosp. 34,17 ha uprawa prastarych odmian zbóż i przetwórstwo

Beata i Dariusz Przerwa – Krośnice, pow. milicki, woj. dolnośląskie gosp. 32 ha winorośl , sadownictwo, produkcja wina

Joanna i Mariusz Karwat – Stępin, pow. wrocławski, woj. dolnośląskie, gosp. 130 ha , ziemniaki jadalne i przemysłowe, rzepak, zboża

Joanna i Michał Starak-„ Dyniowy Zakątek” – Olszany, pow. świdnicki, woj. dolnośląskie, gosp. 37,45 ha zboża, rzepak, buraki, ostropest, dynia, przetwórstwo, handel

Iwona i Przemysław Kawula – Frydrychowo, pow. golubsko-dobrzyński, woj. kujawsko-pomorskie, gosp. 53 ha  hodowla bydła mlecznego

Wyjątkowy występ

Laureaci Konkursu Rolnik Farmer Roku mają także talenty muzyczne.  Dzisiejszą uroczystość uświetnił występ zespołu Macieja Zarzeckiego prezesa Spółki Zarzeccy Sp. z o.o., który w był laureatem tego konkursu w kategorii produkt regionalny z roku 2021.

ac04a4a0-35f4-4657-a49b-f3e42ef6dfbf

O pomocy dla Ukrainy na Konferencji Warszawskiej

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się Konferencja Warszawska – Stała Robocza Konferencja Przeglądowa Wsparcia dla Ukrainy. Wydarzenie miało miejsce 6 lutego 2023 r.

Konferencja Warszawska w KPRM

Konferencję otworzył premier Mateusz Morawiecki, który w swoim wystąpieniu podkreślił konieczność przebudowy Europy, by zapewnić jej pokój i bezpieczeństwo na wiele dekad. Ministerstwo Klimatu i Środowiska na spotkaniu reprezentowały minister Anna Moskwa i wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, która zabrała głos w panelu „Wsparcie Ukrainy w zakresie elektroenergetyki jako czynnik stabilizacyjny”.

Dzięki skoordynowanym działaniom i współpracy polskiego rządu i polskich firm energetycznych, możliwe było przekazanie Ukrainie wsparcia materialnego zgodnie z jej potrzebami

– powiedziała wiceminister.

Bardzo ważne są też działania na arenie międzynarodowej. Wciąż podnosimy kwestię sankcji – uważamy, że bezzwłocznie powinniśmy wprowadzić kolejny ich pakiet. Federacja Rosyjska, jako państwo, które nie przestrzega żadnych zasad, powinna być wykluczona z organizacji międzynarodowych, jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

– podkreśliła.

Polska od początku wojny jest w bezpośrednim kontakcie z przedstawicielami ukraińskiego sektora energetycznego i udziela niezbędnej pomocy stronie ukraińskiej w stabilizacji jej systemu energetycznego. Terytorium naszego kraju jest również głównym HUBem pomocy napływającej z UE oraz innych kierunków. Transporty z pomocą materiałową realizowane są w porozumieniu z Ministerstwem Energetyki Ukrainy. Jednak wsparcie w utrzymaniu ciągłości pracy ukraińskiego systemu energetycznego i jego odbudowa po wojnie to wspólne zadanie społeczności międzynarodowej.

5ba34b1d-1cc1-4a2f-9865-5f932a85d810

Mińsk Mazowiecki: inspirujące spotkanie z młodzieżą

O tym, dlaczego warto pracować i żyć w małych miejscowościach, o perspektywach rozwoju polskiej wsi i o patriotyzmie konsumenckim rozmawiali dziś z młodymi ludźmi z całej Polski wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju Henryk Kowalczyk i sekretarz stanu Rafał Romanowski. Spotkanie odbyło się w ramach ogólnopolskiej inicjatywy Akcja Inspiracja.

foto główne

W spotkaniu z młodzieżą, które odbyło się w Miejskiej Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim, wziął udział także Szef Gabinetu Politycznego Ministra Przemysław Bednarski. Debat wysłuchało około 400 uczniów szkół średnich i studentów z całego kraju.

Jak zatrzymać młodych na obszarach wiejskich?

Wicepremier Kowalczyk odniósł się do kwestii migracji młodych ludzi z małych miejscowości do dużych miast.

– Młodzi ludzie często upatrują szans na realizację swoich ambicji w dużych miastach, które przyciągają ich jak magnes. Tymczasem żeby się rozwijać, nie trzeba koniecznie mieszkać w wielkim mieście. Jeszcze kilkanaście lat temu wyzwaniem były wygoda życia na wsi, dostęp do kultury czy transport publiczny. Teraz przeszkody te zmalały dzięki ogromnym inwestycjom w infrastrukturę. Pomaga też rozwój pracy zdalnej – stwierdził wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że obszary wiejskie oferują to, czego nie ma w metropoliach, a co jest cenne – bardziej spersonalizowany kontakt, brak anonimowości.

– Anonimowość może być pozornie wygodna, ale nie pomaga w zawieraniu przyjaźni, czy gdy potrzeba pomocy. Trzeba więc zauważyć zalety mieszkania w mniejszych miejscowościach, choć może być to trudne na pierwszy rzut oka – powiedział wicepremier.

Podczas głównej debaty, w której wziął udział także były minister rolnictwa, poseł Marek Sawicki, szef resortu rolnictwa podkreślił, że szerszym problemem jest malejący przyrost naturalny. Zauważył, że to kwestia nie tylko infrastruktury (żłobków, przedszkoli), choć ta też jest ważna, lecz także, a może przede wszystkim, mentalności.

Zachęty dla młodych rolników

Odnosząc się do kwestii dostępnych form wsparcia na rozpoczęcie działalności rolniczej dla młodych, wicepremier Kowalczyk podkreślił, że wsparcie to funkcjonuje już od lat, a obecnie jest intensyfikowane.

– W nowym okresie programowania, czyli w Krajowym Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, wsparcie na rozpoczęcie działalności rolniczej to jednorazowa kwota 200 tys. zł. Poza tym młodzi rolnicy są preferowani we wszystkich rodzajach wsparcia. Przez 5 lat dopłaty bezpośrednie do upraw są większe dla młodych rolników. Otrzymują oni także większe dofinansowanie inwestycji, czyli 60 zamiast 50 proc. – wyjaśnił szef resortu rolnictwa i podkreślił, że są to zachęty, z których warto korzystać.

Miejsca pracy w rolnictwie

Omawiając to zagadnienie, wicepremier Kowalczyk podkreślił, że choć liczba rąk do pracy na roli ze względu na postęp technologiczny będzie się zmniejszać, to obecnie potrzeba więcej osób do pracy w otoczeniu rolnictwa.

– Trzeba zwracać uwagę, żeby przetwórstwo pozostawało na obszarach wiejskich – aby wartość dodana pozostawała u rolnika. Rolnik powinien sprzedawać więcej gotowych produktów, a nie tylko surowiec. Przykładowo kefir i chleb, a nie tylko mleko i zboże. Stąd ogromny nacisk na przetwórstwo w ramach Krajowego Planu Odbudowy – powiedział wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zauważył, że przetwórstwo w rolnictwie to też miejsca pracy. Są one także np. w obsłudze rolnictwa. Cyfryzacja powoduje bowiem, że coraz częściej odbywa się ona za pomocą technologii elektronicznych.

– Przykładowo coraz popularniejsza jest aplikacja pomagająca w precyzyjnym stosowaniu środków ochrony roślin. To z jednej strony oszczędności dla rolnictwa, a z drugiej – nowoczesne miejsca pracy – zauważył wicepremier.

Własne gospodarstwo rolne – dlaczego warto?

Na pytanie o to, co sprawia, że praca we własnym gospodarstwie to dobry wybór, wicepremier odpowiedział, że zaopatrzenie w żywność to konieczność i podstawowa potrzeba, która nigdy nie przeminie.

– Najważniejszym argumentem jest fakt, że ludzie zawsze będą potrzebowali jeść – zauważył minister rolnictwa.

– Obecnie ogromną rolę odgrywa także jakość żywności. To stwarza przestrzeń na innowacje. Poza tym dobrze jest pracować tam, gdzie jest się samemu szefem. Daje to wolność, samodzielność i satysfakcję – dodał wicepremier.

Agroturystyka

Mówiąc o rozwoju i perspektywach tej formy działalności w Polsce, wicepremier stwierdził, że agroturystyka jest atrakcyjna tam, gdzie są atrakcyjne tereny oraz małe, rodzinne gospodarstwa. Zauważył, że w tej chwili jest duże zainteresowanie tym rodzajem wypoczynku, a goście często powracają do danego gospodarstwa.

– Niezbędne są pasja, otwartość w stosunku do ludzi i gotowość do ciągłego zajmowania się gośćmi. To swego rodzaju misja. Może to być dobre dodatkowe źródło dochodu dla rolników i okazja do sprzedaży własnych produktów w postaci posiłków dla gości – powiedział minister.

Rola UE w rozwoju polskiego rolnictwa

Mówiąc o roli Unii Europejskiej w rozwoju polskiego rolnictwa, wicepremier podkreślił, że największą wartością, większą nawet niż dopłaty, jest wspólny rynek europejski.

– Przyczynił się on do wielkiego przyspieszenia rozwoju – powiedział szef resortu rolnictwa.

Wicepremier dodał, że w dziedzinie przetwórstwa w wielu miejscach jesteśmy lepsi niż państwa Europy Zachodniej.

– Przykładem jest polskie mleczarstwo. Było modernizowane pod koniec lat 90. XX wieku, a na Zachodzie zakłady powstały jeszcze w latach 80. Nasze są więc nowocześniejsze – zaznaczył wicepremier.

Polska wieś jako marka – jak ją wzmacniać?

Odnosząc się do tej kwestii, wicepremier stwierdził, że przede wszystkim trzeba pokazywać jakość polskiej żywności i dane nt. jej rosnącego z roku na rok eksportu.

– Ten jest dowodem na to, że polska żywność jest doceniana. Mamy znakomite, rozpoznawalne marki – przede wszystkim produkty mleczne, wołowinę – powiedział szef resortu rolnictwa.

Zauważył też, że Polacy nie zachwycają się tak bardzo jak jeszcze niedawno produktami z zagranicy, a coraz częściej doceniają produkty rodzime ze względu na ich jakość. Coraz bardziej także widoczny jest patriotyzm gospodarczy – kupujemy polskie produkty, żeby wspierać rodzimą produkcję.

– Tutaj jest wciąż wiele do zrobienia, jednak zmierzamy w dobrym kierunku – stwierdził wicepremier.

Patriotyzm konsumencki młodych

W tej części debaty z młodymi ludźmi rozmawiał wiceminister Rafał Romanowski. Podkreślił on, że przy wyborze polskich produktów spożywczych istotna jest nie tylko cena, choć ta również jest przystępna.

– Bardzo ważne jest, żebyśmy sięgając po produkty spożywcze na półkach sklepowych, wybierali te wytworzone z polskich surowców i przetworzone w naszym kraju. To da gwarancję, że w obiegu gospodarczym pozostaną w Polsce konkretne środki. Wówczas będziemy mogli je zainwestować choćby w zrównoważony rozwój, w polską armię i w rozwój młodych ludzi, którzy za chwilę wejdą na rynek pracy – stwierdził sekretarz stanu.

– Może przekona was także, że sięgając po jabłko polskie, a nie to importowane, zmniejszacie ślad węglowy – dodał wiceszef resortu rolnictwa.

Wiceminister zwrócił się także do młodzieży, aby byli wyczuleni na rozpowszechniane w internecie fake newsy nt. polskiego rolnictwa i polskiej żywności.

– Warto, abyście wyjeżdżając zagranicę na studia czy do pracy, byli ambasadorami polskiej żywności – powiedział sekretarz stanu, zachęcając zgromadzoną młodzież do patriotycznych postaw.

Okrągły stół z młodzieżą

Wicepremier Henryk Kowalczyk w ramach inicjatywy Akcja Inspiracja wziął także udział w okrągłym stole, czyli rozmowie w małym gronie z młodymi ludźmi reprezentującymi różne miejsca Polski, różne szkoły i uczelnie oraz zainteresowania, których łączy jednak zaangażowanie społeczne. Odpowiedział na pytania dotyczące potrzeby funkcjonowania rad młodzieżowych przy urzędach gmin, przedstawił najważniejsze wskaźniki rozwoju polskiego rolnictwa, wyjaśnił siłę polskiego eksportu i atrakcyjność pracy w samorządzie, w którym przez wiele lat się realizował. Wysłuchał także opinii młodzieży na tematy związane z podejściem do pracy w gospodarstwie, różnic między pracą na roli a pracą w korporacjach czy problemów z transportem. Dziękując za inspirujące spotkanie wicepremier Kowalczyk podkreślił, że ceni zdanie młodzieży i cieszy się z tych rozmów na poważne tematy.

–  Przyszłość należy do was – dodał na koniec. 

Inicjatywa Akcja Inspiracja

Akcja Inspiracja to spotkania w całej Polsce, organizowane przez fundację Our Future Foundation, podczas których młodzież ze szkół średnich i uczelni wyższych spotyka się z autorytetami, aby zdobywać wiedzę, dyskutować i wymieniać się doświadczenia. Celem jest pomoc młodym ludziom w znalezieniu inspiracji dotyczących ich przyszłości i wyborze ścieżki zawodowej oraz zaszczepianie w młodych osobach aktywności i przedsiębiorczości.