729x308 (6)

Działania Wód Polskich wobec sytuacji na Kanale Gliwickim

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podjęło stosowne działania w związku ze śnięciem ryb w jednej z sześciu sekcji Kanału Gliwickiego w marcu br.

Działania Wód Polskich wobec sytuacji na Kanale Gliwickim
Sytuacja w Kanale Gliwickim
17 marca br. pojawiły się pierwsze, pojedyncze śnięte ryby w basenach portowych, których właścicielem jest Miasto Gliwice, a użytkownikiem wieczystym spółka akcyjna Śląskie Centrum Logistyki (z 77% akcjonariatem Miasta Gliwice oraz drugim akcjonariuszem DB Cargo Polska S.A. 20,55%) oraz w wodach VI sekcji Kanału Gliwickiego. Wody Polskie w Gliwicach od tego dnia realizują szereg działań, zgodnych ze swoimi kompetencjami.

Działania Wód Polskich
17 marca Wody Polskie w Gliwicach powiadomiły o zdarzeniu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, w którego gestii pozostaje zbadanie próbek wody, Polski Związek Wędkarski oraz Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach.

Od tego dnia sytuacja na Kanale Gliwickim i rzece Kłodnicy jest codziennie sprawdzana.

To Wody Polskie w Gliwicach organizowały wizje terenowe z udziałem m.in. WIOŚ w Katowicach, ŚCL S.A. i PZW. Uzgadniały także z PCZK w Gliwicach kwestie ewentualnie prowadzonych prac przez zarządcę kąpieliska leśnego oraz kompleksu basenowego „Olimpijczyk” (za które odpowiada Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach), by uniknąć ewentualnego śnięcia ryb.

Wody Polskie kontrolują gospodarowanie wodami
Wody Polskie w Gliwicach prowadzą kontrole gospodarowania wodami wobec podmiotów korzystających z wód oraz współpracują w szerokim zakresie z innymi służbami, podmiotami oraz organami administracji publicznej takimi jak: WIOŚ, GIOŚ, użytkownicy rybaccy, powiatowe inspektoraty weterynarii, komendy straży pożarnej, komendy policji, centra zarządzania kryzysowego.

Wody Polskie nie mają ani kompetencji ani możliwości pobierania próbek wody i badania składu fizykochemicznego wody.

Zapisy art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) stanowią, że badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywana jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Zgodnie z ust. 3 tej ustawy, badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji właściwego organu: Inspekcji Ochrony Środowiska.

Śnięte ryby nie przedostały się do Odry
Nie jest prawdziwe stwierdzenie, jakoby martwe ryby (z Kanału Gliwickiego) płynęły do Odry od połowy marca. Ryby śnięte na jednej z sześciu sekcji Kanału Gliwickiego nie mogły przedostać się do rzeki Odry, ponieważ zebrano je z wody w miejscu zdarzenia. To uniemożliwiło przemieszczanie się ryb dalej. Podkreślić należy, że do śnięcia ryb nie doszło w innych sekcjach drogi wodnej, tylko we wspomnianej jednej sekcji Kanału Gliwickiego. Śluzy Kanału Gliwickiego są obiektami hydrotechnicznymi, pozostającymi pod stałą kontrolą, a wszelkie niepokojące zdarzenia są automatycznie zgłaszane odpowiednim służbom.

Na odcinku rzeki Odry będącym w zarządzie Wód Polskich w Gliwicach (tj. od miejscowości Chałupki w woj. śląskim do ujścia Nysy w woj. opolskim) także nie pojawiły się śnięte ryby. Tym samym niemożliwe jest, żeby popłynęły dalej.

Sprawa śniętych ryb stanowi przedmiot postępowania Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach i Prokuratury.

Tags: No tags

Comments are closed.