Miesięcznik Ekonatura  był pionierem w nadawaniu i wręczaniu LAURÓW EKOPRZYJAŹNI przyznawanych od 2003 r. przez Kapitułę na wniosek Zarządu i Redakcji EKONATURY.

Statuetki w postaci Laurów z brązu były zaprojektowane i wykonane przez znanego artystę Pana Stanisława Wysockiego, natomiast symboliczną kroplę do statuetki dołożył artysta szkła Tomasz Urbanowicz. LAURY EKOPRZYJAŹNI były jedynymi w Polsce wyróżnieniami z zakresu edukacji ekologicznej.

Od nowego roku tj. 2023 Redakcja kwartalnika Ekonatura wprowadza nową jakość na polskim rynku ekologicznym, rozpoczynając wręczanie statuetek nazwanych EKO Sowami.

Konkurs EKO Sowa, promuje działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Ogólnopolski charakter konkursu jest skierowany przed wszystkim do przedsiębiorstw,  instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

 • Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
 • Ochrona i adaptacja do zmian klimatu,
 • Edukacja ekologiczna,
 • Rewitalizacja terenów zdegradowanych,
 • Zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
 • Odnawialne źródła energii,
 • Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
 • Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Redakcja będzie promowała i wyróżniała podmioty zaangażowane w:

 • promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
 • popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
 • promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

 

Formularz zgłoszeniowy można pobrać klikając baner poniżej