min2_obszar_roboczy_1_0

Interwencja Rolnictwo ekologiczne w 2023 roku

W dniu 21.02.2023 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało spotkanie informacyjne dotyczące interwencji Rolnictwo ekologiczne. Przedstawiono rozwiązania w zakresie wsparcia powierzchniowego dla rolnictwa ekologicznego w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Interwencja ta jest kontynuacją działania Rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2014-2020. Beneficjentami są rolnicy objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w Rolnictwie ekologicznym. Celem tego działania jest wspieranie rolników, którzy zobowiązują się utrzymać lub przejść na praktyki rolnictwa ekologicznego. Uprawy zgłaszane do rolnictwa ekologicznego podlegają kontroli jednostek certyfikujących. Zobowiązanie obejmuje okres 5 lat.

Wsparciem w ramach interwencji objęte są następujące grupy upraw: rolnicze, warzywne, zielarskie, sadownicze podstawowe, jagodowe, sadownicze ekstensywne, paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Od tego roku wprowadzono nowe rozwiązania, to m.in.:

  • płatność dla małych gospodarstw z uprawami ekologicznymi do 10 ha – małe gospodarstwa mogą otrzymać wsparcie w ramach interwencji na uproszczonych zasadach – płatność do każdego hektara UR w jednakowej wysokości niezależnie od grupy upraw. Szacowana stawka wynosi 1640 zł/ha
  • premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą – wsparcie do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie. Dedykowana premia dla posiadaczy zwierząt w okresie od 1.01. do 31.12. Kwota wsparcia to 573zł/ha.

Istotnym ułatwieniem dla rolników będzie możliwość deklarowania jedynie pakietu realizowanego na danej działce rolnej, bez konieczności wskazywania czy uprawa prowadzona jest w okresie konwersji, czy też jest już ekologiczna.

Dodatkowo przewidziano 11 pakietów pomocowych. Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r. (i średnio o 84% względem stawek z 2015 r.). Szczegółowy wykaz stawek znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Istnieje możliwość łączenia na jednej powierzchni pakietów ekologicznych z większością ekoschematów i działań Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023- 2027.

Wymagania w ramach interwencji:

  • obowiązek produkcji ekologicznej i odpowiednie przeznaczenie zbioru.
  • uprawa gatunków roślin określonych na poziomie przepisów krajowych.
  • posiadanie zwierząt – w przypadku płatności do upraw paszowych na gruntach ornych oraz do trwałych użytków zielonych.
  • posiadanie zwierząt w obsadzie 0,5-1,5 DJP na każdy hektar UR – w przypadku premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej.
  • zachowanie trwałych użytków zielonych (nie dotyczy pakietu małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi w przypadku TUZ innych niż cenne przyrodniczo).
  • posiadanie planu działalności ekologicznej: w przypadku podstawowych upraw sadowniczych, ekstensywnych upraw sadowniczych oraz upraw jagodowych, uprawa gatunków w okresie owocowania, a w przypadku upraw niebędących w okresie owocowania – potwierdzenie, że do założenia tych upraw wykorzystano materiał nasadzeniowych odpowiedniej jakości; utrzymanie minimalnej obsady dla poszczególnych gatunków roślin z tolerancją do 10%; coroczne wykonywanie na plantacji zabiegów uprawowych i pielęgnacyjnych.

Nabór wniosków o przyznanie płatności ekologicznej będzie realizowany w terminie 15.03 do 15.05. Wnioski składane będą przez aplikację ewniosekPlus.

Płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych).

Płatności do powierzchni upraw w okresie konwersji – w ramach 5-letniego zobowiązania, przysługują nie dłużej niż przez okres pierwszych 3 lat realizacji zobowiązania.

Dodatkowo płatności mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych będzie dobrowolne dla rolników.

Joanna Marciniszyn
Agata Dziedzic
Źródła: Plan Strategiczny
Notatki Strona agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tags: No tags

Comments are closed.