FEnIKS

Kolejny krok do uruchomienia programu FEnIKS – podpisanie porozumień o współpracy

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska 14 grudnia 2022 r. wzięła udział w podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji wybranych zadań z programu (FEnIKS) Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska 14 grudnia 2022 r. wzięła udział w podpisaniu porozumienia w sprawie realizacji wybranych zadań z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 to największy pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych program krajowy w całej Unii Europejskiej. Podpisane porozumienia regulują międzyresortowe prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy między Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Klimatu i Środowiska, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych na najbliższe kilka lat.

Jestem przekonany, że dotychczasowa nasza owocna współpraca będzie kontynuowana z sukcesami podczas wdrażania

– mówił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. 

Celem programu FEnIKS – jednego z największych programów z polityki spójności, jest wsparcie zrównoważonego rozwoju kraju. Głównym kierunkiem wzrostu ma być budowa nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej oraz przyspieszenie transformacji Polski w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja programu zadecyduje o sukcesie wykorzystania Funduszu Spójności, który jest głównym źródłem finansowania największych inwestycji w Polsce.

Środki z programu przyczynią się do poprawy naszej suwerenności energetycznej. Będą przeznaczone m.in. na rozwój odnawialnych źródeł energii, transformację energetyczną i poprawę jakości środowiska naturalnego. Pomogą nam odpowiedzieć na pilne wyzwania, przed jakimi dziś stajemy.  Nasi beneficjenci oraz instytucje posiadają wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu programów unijnych. Jestem więc przekonana, że sprostamy temu wyzwaniu z ogromnym pożytkiem dla całego społeczeństwa

– powiedziała wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Partnerzy wdrażający program

Na mocy podpisanych porozumień minister kultury i dziedzictwa narodowego, minister klimatu i środowiska, minister zdrowia oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych będą pełnić funkcje Instytucji Pośredniczących w realizacji programu FEnIKS. Podpisane dokumenty regulują wzajemne prawa i obowiązki oraz wyznaczają ramy współpracy na najbliższe kilka lat.

W efekcie instytucje te będą odpowiadać za inwestycje w zakresie:

•             bezpieczeństwa energetycznego Polski;

•             rozwoju odnawialnych źródeł energii;

•             ochrony środowiska;

•             bezpiecznego i ekologicznego transportu;

•             rozwoju ochrony zdrowia;

•             kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Miliardy na inwestycje z FEnIKS-a

FEnIKS to największy program polityki spójności w Unii Europejskiej. Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i inne przedsięwzięcia wyniesie blisko 29,3 mld euro (ok. 115 mld zł). Środki te pochodzą z Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa.

O dofinansowanie będą mogły ubiegać się m.in.:

•             samorządy terytorialne;

•             przedsiębiorstwa;

•             administracja publiczna;

•             zarządcy infrastruktury kolejowej, drogowej, wodnej śródlądowej, terminali intermodalnych;

•             przewoźnicy transportu miejskiego, intermodalnego i kolejowego;

•            dostawcy usług energetycznych;

•             właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych;

•             służby nadzoru ruchu, ratownicze, straży pożarnej i inne służby publiczne;

•             podmioty zarządzające portami lotniczymi, portami morskimi i parkami narodowymi;

•             instytucje ochrony zdrowia, instytucji kultury, nauki i edukacji;

•             organizacje pozarządowe;

•             kościoły i związki wyznaniowe.

Prace nad programem zaczęły się ponad trzy lata temu. Program powstał przy zaangażowaniu szerokiego grona partnerów: władz publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych oraz organizacji pozarządowych. Negocjacje z Komisją Europejską trwały wiele miesięcy i zakończyły się 6 października tego roku zatwierdzeniem programu.

Tags: No tags

Comments are closed.