Powołanie NABE

Powołanie NABE – uzgodnienie treści umowy społecznej

Powołanie NABE. Umowa społeczna dotycząca wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa uzgodniona. Zawiera ona gwarancje pracownicze dla pracowników przedsiębiorstw, które w związku z transformacją energetyczną i powołaniem NABE zostaną objęte zmianami.

Przedstawiciele strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych oraz spółek energetycznych z udziałem Skarbu Państwa uzgodnili i parafowali treść Umowy Społecznej dotyczącej transformacji sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego, w tym wydzielenia wytwórczych i wydobywczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Umowa określa zobowiązania wobec pracowników sektora elektroenergetycznego oraz sektora wydobycia węgla brunatnego w związku z procesem stopniowej transformacji regionów silnie związanych z energetyką konwencjonalną i utworzeniem Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego.

Założenia Umowy

Parafowana Umowa zawiera uzgodnione zapisy dotyczące:

  • gwarancji pracowniczych w obszarze statusu pracodawcy, zachowania uprawnień pracowniczych i stabilizacji zatrudnienia, warunków pracy i wynagrodzeń po procesie wydzielenia aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa,
  • systemu osłon socjalnych dla pracowników przedsiębiorstw prowadzących działalność wytwórczą energii elektrycznej oraz przedsiębiorstw górniczych węgla brunatnego,
  • mechanizmów minimalizowania skutków transformacji,
  • zasad monitorowania realizacji Umowy Społecznej.

Przepisy Umowy zabezpieczają uprawnienia pracownicze na okres transformacji oraz przewidują wprowadzenie w drodze ustawowej pakietu świadczeń socjalnych dla pracowników w okresie wyłączania bloków energetycznych lub systemowej redukcji wydobycia węgla brunatnego.

Uroczyste podpisanie Umowy Społecznej zaplanowano na 22 grudnia br.

Wielomiesięczne negocjacje

Wypracowana treść Umowy Społecznej stanowi podsumowanie wielomiesięcznych rozmów i negocjacji prowadzonych przez przedstawicieli strony rządowej, strony społecznej oraz strony pracodawców Trójstronnego Zespołu ds. Branży Energetycznej i Trójstronnego Zespołu ds. Branży Węgla Brunatnego.

Rozmowy dotyczyły rozwiązań z obszaru prawa pracy dla pracowników objętych przekształceniami właścicielskimi w związku z wydzieleniem aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz działań przewidzianych do podjęcia w ramach łagodzenia skutków transformacji energetycznej w Polsce.

W toku negocjacji wskazywano na konieczność wypracowania zapisów, które pozwolą zminimalizować negatywne skutki społeczno-gospodarcze transformacji sektora elektroenergetycznego i branży węgla brunatnego oraz będą podstawą zrównoważonego przebiegu transformacji energetycznej, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozmowy z Komisją Europejską

Wejście w życie wskazanych w Umowie Społecznej osłon socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego oraz branży węgla brunatnego oraz będzie wymagało notyfikacji w zakresie ich zgodności z zasadami pomocy publicznej przez Komisje Europejską.

Tags: No tags

Comments are closed.