1460x616

Programie Interreg Polska–Saksonia 2021-2027

Nabór wniosków w Programie Interreg Polska Saksonia 2021-2027 otwarty na projekty w obszarach dotyczących zmian klimatu i edukacji potrwa do końca stycznia 2024 roku.

kolejny nabór na projekty w Programie Interreg Polska–Saksonia 2021-2027

Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów regularnych, w tym o znaczeniu strategicznym (poza małymi projektami). Nabór jest otwarty w:        

  • I osi priorytetowej „Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu”, w celu szczegółowym 1.1 Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego,        
  • w II osi priorytetowej „Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę ”, w celu szczegółowym 2.1 Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online.

Kwota przeznaczona na projekty w priorytecie I (cel 1.1) wynosi 6 mln euro dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 6 mln euro z EFRR dla priorytetu II (cel 2.1). Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 80 proc.

Nabór trwa od 31 października 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. Wnioski o dofinansowanie można złożyć wyłącznie za pomocą narzędzia informatycznego systemu WOD2021. 

Zachęcamy, aby wcześniej zarejestrować się w systemie WOD2021 i zapoznać się z jego funkcjonalnościami. Wśród dokumentów naboru znajdą Państwo również szczegółową instrukcję, jak zarejestrować konto oraz wypełnić wniosek o dofinansowanie w tym systemie.

Potencjalni wnioskodawcy mogą skonsultować swój pomysł na projekt z pracownikami Wspólnego Sekretariatu (WS) programu, przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Rekomendujemy przesłanie do WS formularza koncepcji projektu w formie elektronicznej (wzór dostępny). WS skontaktuje się z potencjalnymi wnioskodawcami po jego otrzymaniu. Można skonsultować się w formie elektronicznej wysyłając mejla lub korzystając z wideokonferencji, drogą telefoniczną lub osobiście w siedzibie WS. Opiniowanie pomysłu na projekt jest niewiążące dla potencjalnych wnioskodawców.

WS będzie także prowadzić szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców. Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie programu. Zasady programowe, w tym dotyczące naborów, składania wniosków i oceny projektów, przyznawania dofinansowania, realizacji i rozliczania projektów itp. znajdują się w Podręczniku programu oraz w „Metodyce oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naborów w Programie współpracy Interreg Polska – Saksonia 2021-2027”.

Zachęcamy również, aby zapoznać się z dokumentem programowym, który określa zakres możliwego wsparcia.

Dane kontaktowe WS znajdują się na stronie programu.  

Tags: No tags

Comments are closed.