729x308 (4)

Przedsiębiorco, weź udział w ankiecie dotyczącej zamówień publicznych

Zachęcamy MŚP do udziału w ankiecie o zamówieniach publicznych. Badanie ma pomoc w poznaniu oczekiwań MŚP, aby ułatwić im udział w przetargach. Na opinie przedsiębiorców czekamy do 16 grudnia.

Polityka Zakupowa Państwa
Badanie ma związek z uchwaloną przez rząd w styczniu tego roku Polityką Zakupową Państwa, czyli nowym podejściem do zamówień publicznych.

Łatwiejszy dostęp do zamówień publicznych dla wykonawców z sektora MŚP, wzrost konkurencyjności na rynku zamówień i popytu na usługi, dostawy czy roboty budowlane oferowane przez polskich przedsiębiorców to niektóre z korzyści, które ma przynieść nowa Polityka Zakupowa Państwa.

Zamówienia publiczne to ważny obszar gospodarki. Ich znaczenie jeszcze rośnie w okresach zakłóceń gospodarczych, co mogliśmy zaobserwować w czasie pandemii COVID-19. Utrzymanie stabilizacji na rynku zamówień publicznych oznacza dla wielu przedsiębiorców możliwość zachowania ciągłości prowadzenia działalności gospodarczej i płynności finansowej

  • mówi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ponad 99% wszystkich polskich firm, dlatego zamówienia publiczne mają być przyjazne dla firm z tego sektora.

Dążymy do tego, aby zwiększyć liczbę MŚP zaangażowanych w rynek zamówień publicznych. Chcemy, aby coraz więcej z nich widziało dla siebie miejsce na tym rynku, co będzie sprzyjało wzmocnieniu i rozszerzaniu zakresu ich działalności

  • zaznaczył minister Buda.

Polityka Zakupowa Państwa wprowadziła dla zamawiających z administracji rządowej, obowiązek uwzględnienia potrzeb i możliwości MŚP w prowadzonych zakupach m.in. poprzez szersze stosowanie umów ramowych, zaliczek i płatności częściowych, dłuższych terminów na przygotowanie oferty, pozacenowych kryteriów oceny ofert czy dzielenia zamówienia na mniejsze części.

Celem Polityki jest również zwiększenie liczby zamówień zrównoważonych, a więc uwzględniających aspekty społeczne, środowiskowe oraz innowacyjne. Zamówienia te wpisują się w model zrównoważonego rozwoju. Polska poczyniła w ostatnich latach znaczne postępy w tym zakresie, lecz konieczne są dalsze działania wspierające realizację zakładanych celów. Powołany zostanie Zespół ds. zielonych zamówień, którego zadaniem będzie koordynacja działań związanych z udzielaniem tego typu zamówień

  • dodaje wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii podjęło już działania związane z wdrażaniem Polityki. Toczą się m.in. prace nad projektem ustawy w sprawie certyfikacji wykonawców.

Więcej informacji na temat Polityki Zakupowej Państwa.

Link do ankiety.

Tags: No tags

Comments are closed.