RECYKLING ENERGII –URBAN WIND POWER STATION

Jesteśmy coraz bardziej świadomi zagrożeń jakie niesie globalne ocieplenie. Staramy się działać proekologicznie, nikogo nie dziwi segregacja śmieci, czy recykling zużytych materiałów, ale wśród tych działań pomijany jest RECYKLING ENERGII.

I choć od lat prospołeczną i proekologiczną działalnością jest odzysk surowców wtórnych ze strumienia odpadów, to mimo wzrostu świadomości proekologicznej, jak dotychczas we wszelkiego rodzaju akcjach pominięto recykling energii oraz zaniechano wszelkich działań lub prób, które miałyby na celu odzysk energii, w szczególności wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie i korzystne dla środowiska naturalnego i klimatu.

Należy podkreślić, że biorąc pod uwagę obecną sytuację i uwarunkowania w systemach energetycznych państw Unii Europejskiej oraz uwarunkowania geopolityczne i ekonomiczne, RECYKLING ENERGII można uznać za działanie szczególnie zasadne – wręcz konieczne i opłacalne.

Projekt LIFE–UrbanWind.PL odpowiada na pytanie czy recykling energii jest możliwy i w jaki sposób można go przeprowadzić.

Pokazujemy GDZIE można odzyskiwać energię mechaniczną i przekształcać ją w energię elektryczną oraz JAK to robić.

W ramach projektu skupiliśmy się na strumieniach powietrza wymuszonych działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych. Energia mechaniczna tych strumieni może zostać przekształcona w czystą, zieloną energię elektryczną.

BRAK WYKORZYSTANIA WYMUSZONYCH STRUMIENI POWIETRZA DO PONOWNEJ PRODUKCJI CZYSTEJ ENERGII, TO ZBYT WYSOKI KOSZT ZANIECHANIA, W CZASACH WYSTĘPOWANIA KONIECZNOŚCI TWORZENIA I OPTYMALIZACJI SYSTEMÓW ENERGII ROZPROSZONEJ, ODPADOWEJ I SZCZĄTKOWEJ, aby pozwolić sobie na jej pominięcie.

Strumienie, ciągi powietrza w terenach zurbanizowanych są odnawialnym źródłem energii, a energia uruchomiona przez działalność człowieka może być ujarzmiona do produkcji czystej energii.

Aby odpowiedzieć na pytanie GDZIE, podjęto próbę usystematyzowania strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w przestrzeni zurbanizowanej pod względem miejsc ich występowania oraz pod względem ich charakterystyk i możliwości wykorzystania.

Jeśli chodzi o miejsca, wyróżniono:

 • obszary miejskie, zabudowane;
 • strumienie przemysłowe;
 • tereny zielone kształtowane przez człowieka;
 • wiadukty, mosty;
 • tunele kolejowe, przemysłowe, metra, trasy szybkiego ruchu;
 • ciągi wewnętrzne nieprodukcyjne.

Wykorzystanie strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka w terenach zurbanizowanych, a zwłaszcza w dużych miastach jest ogromnie istotne z punktu widzenia zmian klimatu. Metropolie zmieniają się w MIEJSKIE WYSPY CIEPŁA. Zjawisko skomplikowane, nad którym klimatolodzy i urbaniści pochylają się od lat, nie tylko po to, aby je wyjaśnić, ale także, aby znaleźć rozwiązania problemów z nim związanych. Urban Wind Power Station jako urządzenie wiatrowe dopuszczone do montowania w terenach miejskich może stać się rewolucyjnym rozwiązaniem problemu emisji CO2 w przestrzeni zurbanizowanej i znakomicie wpisać się zarówno w dyrektywy EU, jak i w główny cel pakietu klimatyczno–energetycznego Europa Zero emisyjna do 2050 roku.

Dodatkowo, przy obecnej dynamice wzrostu cen energii, szczególne znaczenie uzyskują źródła energii odnawialnej, zwłaszcza w systemach rozproszonych.

Wśród źródeł energii odnawialnej istotną pozycję zajmują turbiny wiatrowe niewielkiej mocy z racji tego, że obecnie urządzenia wiatrowe w terenach zurbanizowanych praktycznie nie występują, a mogłyby doskonale współpracować w synergicznych systemach np. z urządzeniami fotowoltaiki.

Urban Wind Power Station (UWPS) to wiatrowe urządzenie prądotwórcze wykorzystujące mechaniczną energię strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka do produkcji zeroemisyjnej energii elektrycznej.

Spektrum możliwości stosowania UWPS do produkcji zielonej energii z OZE jest bardzo szerokie: dachy i narożniki obiektów przemysłowych, komercyjnych i mieszkalnych, wyniesienia terenu, wewnątrz obiektów typu tunele, mosty i wiadukty.

Zgodnie z  taksonomią ekologiczną Komisji Europejskiej do każdej infrastruktury należy podchodzić holistycznie, badając ślad węglowy wytworzony już przy powstawaniu budynku, a nawet przy przygotowaniu gruntu pod nowy budynek, gdy np. wymagało to rozbiórki starego obiektu. Dlatego budynki, które posiadają znaczny ślad węglowy mogą go zneutralizować, pobierając do zasilania energię z wiatru czy słońca. Ciągi powietrza wynikające z zabudowy urbanistycznej, przy wykorzystaniu ich do produkcji czystej energii mogą być traktowane jako „zielony offset budynków” lub swoisty odzysk energii, która była wydatkowana przy ich budowie.

Szeroki zakres możliwości stosowania UWPS jest rezultatem jego uniwersalnej konstrukcji. Jest to konstrukcja cylindryczna, pozwalająca na montaż w pionie lub w poziomie, przy czym system dyfuzorów wyłapuje strumienie powietrza z dowolnego kierunku, bez konieczności zamiany ustawienia urządzenia.

W projekcie LIFE–UrbanWind.PL zostały zbudowane prototypy bezkolizyjnych, cylindrycznych silników wiatrowych o wysokości do 4 m, które wykorzystują m.in. także naziemne ruchy powietrza o nieregularnej charakterystyce do napędzania innowacyjnego generatora z magazynem buforowym energii elektrycznej.

Cylindryczny silnik niweluje pewne wady łopatowych silników wiatrowych, które eliminują wiatraki z możliwości wykorzystywania ich blisko zabudowań. Dlatego wykorzystanie energii wiatru zepchnięte poza obszary zabudowane na wolne przestrzenie lądu i na morza może dzięki Urban Wind Power Station powrócić na tereny zurbanizowane.

Oprócz prototypowych, innowacyjnych rozwiązań w budowie silnika i generatora zastosowano także rozwiązanie modułowe w zakresie pędników, co pozwala na ich grupowanie na wale obrotowym z przesunięciem kątowym, jako rozwiązanie korzystnie wspomagające wyłapywanie energii wiatru szczególnie przy małych prędkościach strumieni.

W urządzeniu wykorzystano systemy samoredukcji dużych prędkości strumienia. Sposób podłączenia generatora do silnika może różnić się w zależności od miejsca instalacji Urban Wind Power Station.

Układ wykorzystujący kształt i zasadę działania pędnika obrotowego UWPS jest jednocześnie znacznie bardziej elastyczny, łatwiejszy w montażu i kontroli od konwencjonalnej wieży ze śmigłami oraz daje możliwość samoczynnej, automatycznej regulacji prędkości  przepływu strumienia powietrza, a w konsekwencji utrzymania w miarę stałej prędkości obrotowej pędników.

W ramach testów sprawdzono 12 urządzeń prototypowych o mocy nominalnej 5 kW; 10 kW oraz 20 kW.

Testy odbywały się w lokalizacjach, różniących się charakterystyką urbanistyczną i administracyjną oraz potencjalną grupą odbiorców. Sprawdzaliśmy urządzenia na bardzo wysokim budynku (34 piętrowy hotel Novotel Warszawa Centrum), niskim budynku np. w Tartaku Krychów), na kontenerze nowobudowanego osiedla w Kaczkach k. Gdańska, czy bezpośrednio na gruncie, jak np. na polach golfowych Postołowo Golf Club i Krakow Valley Golf & Country Club. Testy potwierdziły uniwersalność urządzenia.

Podsumowując, można stwierdzić, że system produkcji energii elektrycznej i wykorzystanie urządzenia UWPS do jej produkcji to:

 • znakomite narzędzie do wspierania przejścia gospodarki w kierunku efektywnie korzystającej z zasobów energii dotąd niewykorzystywanej.
 • narzędzie do wspierania rozwoju i  realizacji unijnej polityki dotyczącej klimatu,
 • katalizator zmian dojścia do gospodarki neutralnej klimatycznie,
 • promocja działania na rzecz integracji w zakresie klimatu do praktyki sektorów publicznego i prywatnego,
 • większe zaangażowanie społeczeństwa, organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych w działania na rzecz klimatu.

LIFE–UrbanWind.Pl to projekt pilotażowy, który dotyczy zarówno techniki (innowacyjne urządzenie) jak i nowej metody (wykorzystanie strumieni powietrza wymuszonych działalnością człowieka) o konkretnych zaletach w porównaniu z obecnymi najlepszymi praktykami, które mogą być powielane na szeroka skalę w EU.

Równorzędnym celem LIFE–UrbanWind.PL jest jak najdalej idąca edukacja dotycząca możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury urbanistycznej do instalacji OZE, oraz doprowadzenia do społecznego zrozumienia powiązania bezemisyjnej, rozproszonej OZE ze zmniejszeniem emisji CO2. Edukacja ta skierowana jest do bardzo szerokiego spektrum odbiorców od władz ustawodawczych, samorządów, architektów i deweloperów, którzy mają szanse uwzględnić możliwości jakie daje LIFE–UrbanWind.PL już etapie projektowania przestrzeni zurbanizowanej po przedsiębiorców, mających szczególny wpływ na proces komercjalizacji oraz odbiorców bezpośrednich, z uwzględnieniem prosumentów.

Warto możliwość zainstalowania Urban Wind Power Station rozważać już na etapie projektowania i budowy określonych obiektów urbanistycznych oraz uwzględniać je w planach zagospodarowania terenów.

Aby poznać szczegóły zapraszamy do kontaktu poprzez stronę www.urbanwind.pl

Projekt Life–UrbanWind.PL realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej.

Beneficjentem koordynującym jest Fundacja Wspierania Ekologii ECO FOR LIFE (www.eco4life.pl), a współbeneficjentami Instytut Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o., Adorea Sp. z o.o. oraz Gromar Sp. z o.o.

zdjęcie:

ANNA ŁASICA–CZAPLEJEWICZ – prezes Instytutu Badań Nauk Stosowanych i Nowych Technologii Sp. z o.o., z–ca koordynatora projektu Life–UrbanWind.PL, ds. promocji i komunikacji.

Tags: No tags

Comments are closed.