1460x616 (8)

Rozmowy polsko-hiszpańskie

W siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się dziś rozmowy polsko-hiszpańskie. Przewodniczyli im wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności Królestwa Hiszpanii Luis Planas. Głównym tematem rozmów ministrów były priorytety hiszpańskiej prezydencji w obszarze rolnictwa i rybołówstwa oraz polskie oczekiwania i postulaty w odniesieniu najważniejszych zagadnień z aktualnej agendy UE.

Wsparcie dla rolników dotkniętych nadmiernym importem z Ukrainy

Szef polskiego resortu rolnictwa podziękował stronie hiszpańskiej za wspieranie Polski w sprawie pomocy Unii Europejskiej dla rolników w związku z konfliktem w Ukrainie. Hiszpania w pełni rozumie trudną sytuację, w jakiej znaleźli się rolnicy z krajów graniczących z Ukrainą, i popiera przyznanie przez Komisję Europejską wsparcia z rezerwy kryzysowej dla Polski, Bułgarii i Rumunii.

Ministrowie podkreślili, ze priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego w UE i na świecie oraz rentowność produkcji rolnej. Według nich solidarność europejska wymaga wspólnych działań na poziomie UE, aby niwelować negatywne konsekwencje wojny w Ukrainie, jakie ponoszą kraje naszego regionu.

– Dziękuję za poparcie przydzielenia Polsce i pozostałym krajom przygranicznym środków z rezerwy kryzysowej WPR w związku z nadmiernym importem zboża z Ukrainy – powiedział wicepremier i dodał, że według obydwu krajów Unia Europejska powinna dysponować znacznie większymi środkami finansowymi na wypadek różnego typu kryzysów.

– Jesteśmy świadomi tego, że decyzja o wsparciu Ukrainy niesie ze sobą określone konsekwencje i dlatego niezbędna jest solidarność w UE i mobilizacja środków z rezerwy. Ta mobilizacja jest bardzo uzasadniona – potwierdził hiszpański minister.

Środki ochrony roślin

W trakcie sprawowania przez Hiszpanię prezydencji w Radzie UE w krytyczny moment wejdą prace nad projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Stanowisko Polski wobec projektu, w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Europejską, jest zdecydowanie negatywne. W trakcie dotychczasowych dyskusji Polska zgłaszała szereg uwag i zastrzeżeń dotyczących prawnie wiążących celów redukcyjnych, sposobu kalkulacji mierników, całkowitego zakazu stosowania środków ochrony roślin na obszarach wrażliwych czy obowiązkowego doradztwa.

– Konieczne jest wypracowanie kompromisu pomiędzy potrzebami ochrony środowiska a zapewnieniem możliwości prowadzenia produkcji rolnej w Unii Europejskiej na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo żywnościowe obywateli oraz niezależność systemu żywnościowego UE od importu żywności – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Strona polska wyraziła oczekiwanie, że podczas prac prezydencji hiszpańskiej egzekwowana będzie zasada, zgodnie z którą wszystkie nowe regulacje wpływające na produkcję rolną będą oparte o rzetelną, pełną i obiektywną ocenę wpływu.

Minister rolnictwa Hiszpanii wyraził pełne zrozumienie dla tych obaw i zadeklarował gotowość do współpracy przy projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.

– Prowadzone analizy powinny przynieść rozsądne rozwiązania w tym temacie – dodał wicepremier.

Plany Strategiczne

Omawiana była także realizacja Planów Strategicznych dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Polska i Hiszpania miały zatwierdzone plany jako jedne z pierwszych w UE.

Ministrowie wspólnie podkreślili, że realizacja Planów powinna skutecznie odpowiadać na zmieniające się potrzeby rolników, przedsiębiorców oraz mieszkańców obszarów wiejskich, zaś środki przeznaczane na wsparcie rolnictwa powinny być jak najefektywniej wykorzystane.

Rybołówstwo

Rozmawiano również o ograniczeniach w kwestiach połowowych, w zakresie których oba kraje mają wspólne cele do osiągnięcia.

Wicepremier Henryk Kowalczyk zaprezentował najważniejsze postulaty Polski w zakresie ustalania możliwości połowowych na 2024 rok. Zaapelował o uwzględnienie aspektów społeczno-ekonomicznych i doradztwa naukowego przy ustalaniu kwot połowowych dla stad w Morzu Bałtyckim.

Równe warunki konkurencji z produktami spoza UE

W kwestii relacji handlowych z krajami trzecimi ministrowie rolnictwa Polski i Hiszpanii byli w pełni zgodni co do konieczności zapewnienia równych warunków konkurencji i przestrzegania przez partnerów wysokich standardów w zakresie ochrony klimatu, środowiska, bezpieczeństwa i jakości żywności oraz dobrostanu zwierząt, analogicznie do wymogów, jakie muszą spełniać produkty z UE.

– Mamy również wspólne stanowisko w sprawie, jak to określił minister Luis Planas, lustrzanego podejścia do wymogów stawianych rolnikom przy produkcji żywności. Chodzi o to, aby takie wymogi stosować także wobec produktów rolnych sprowadzanych na teren Unii Europejskiej poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Kluczowe zagadnienia dla Hiszpanii

– W Hiszpanii mamy dwa kluczowe zagadnienia. Po pierwsze to zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości żywności w rozsądnej cenie, a jednocześnie zapewnienie takich warunków dla sektora rolnego, aby był on konkurencyjny. Druga cecha charakterystyczna, która nas łączy, to starania, aby nasi rolnicy lub producenci żywności osiągali jak największą rentowność ze swojej produkcji i większe dochody – podkreślił hiszpański minister.

Współpraca ekspertów

Ministrowie rolnictwa Polski i Hiszpanii zadeklarowali gotowość do bieżącej współpracy na poziomie politycznym i eksperckim w ramach wszystkich tematów, jakie w II połowie 2023 roku będzie prowadziła prezydencja hiszpańska w Radzie UE.

Zgodność poglądów

– Hiszpania będzie sprawowała prezydencję w najbliższym półroczu, a zatem mieliśmy bardzo wiele tematów do omówienia i cieszę się, że mamy wspólne poglądy na najważniejsze sprawy w obszarze rolnictwa i rybołówstwa – podkreślił wicepremier Kowalczyk po zakończeniu rozmów.

Tags: No tags

Comments are closed.