a4a84b00-d85e-416f-8ee4-12cd464dd9f9

Sprawnie funkcjonujący Jednolity Rynek to podstawa dobrobytu ekonomicznego i społecznego UE

Długoterminowa konkurencyjność i efektywność Jednolitego Rynku UE, a także jego przyszłość – to główny temat dzisiejszego posiedzenia Rady UE ds. konkurencyjności w części „Rynek wewnętrzny i przemysł”. Polskę reprezentowała wiceminister rozwoju i technologii Kamila Król.

Posiedzenie Rady UE ds. konkurencyjności z udziałem wiceminister Kamili Król.

Sprawnie funkcjonujący Jednolity Rynek stanowi podstawę dobrobytu ekonomicznego i społecznego UE. Dla Polski jedną z najważniejszych kwestii w dyskusji o długoterminowej konkurencyjności UE jest efektywna integracja Jednolitego Rynku, a w szczególności dalsza integracja sektora usług i usunięcie pozostających barier. Ważne są także jasne, przejrzyste i spójne ramy regulacyjne, które zapewniają pewność prawa i nie nakładają nadmiernych obciążeń na przedsiębiorców, zwłaszcza sektora MŚP

– powiedziała wiceminister Król podczas posiedzenia.

Debata związana była z przypadającym na ten rok jubileuszem 30-lecia Jednolitego Rynku. Dyskusja ministrów nawiązywała do zapowiadanej przez Komisji Europejskiej długoterminowej strategii na rzecz konkurencyjności gospodarki UE.

Wiceminister Kamila Król podkreśliła, że kluczowe znaczenie ma wzmocnienie możliwości produkcyjnych UE, zwłaszcza w strategicznych sektorach, jednak przy zachowaniu równych warunków działania (level playing field( i integralności Jednolitego Rynku Europejskiego.

Warunkiem budowania długoterminowej konkurencyjności europejskiej gospodarki jest także przeprowadzenie transformacji klimatycznej i cyfrowej w duchu konwergencji, spójności i neutralności technologicznej

– dodała.

Rada UE ds. konkurencyjności przyjęła tzw. podejście ogólne w odniesieniu do projektu dyrektywy w sprawie umów o usługi finansowe zawieranych na odległość oraz projektu rozporządzenia dot. usług krótkoterminowego najmu lokali mieszkalnych.

Tags: No tags

Comments are closed.