11b36e1f-23fb-4306-94bc-94ee6f9b27bc

Wręczyliśmy nagrody w dziedzinie geoinformacji

Wiceminister Piotr Uściński wręczył nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Wiceminister Piotr Uściński wręczył nagrody w konkursie na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Geoinformacja wymaga dobrego opanowania zagadnień z zakresu różnych nauk: przyrodniczych, geograficznych, geodezyjnych, matematycznych, statystycznych, informatycznych. To dziedzina, która dostarczając danych przestrzennych przyczynia się do rozwoju gospodarczego, do podejmowania różnych inicjatyw. Jest także bardzo ważna dla obronności i bezpieczeństwa kraju

– powiedział wiceminister Piotr Uściński.

W konkursie wpłynęło kilkadziesiąt prac dyplomowych i rozpraw doktorskich pogłębiających temat geoinformacji w różnych dziedzinach naukowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

Laureaci wykazali się bardzo dobrym warsztatem badawczym, czego rezultatem są prace o dużym potencjale. Są nie tylko interesujące, ale i zawierają praktyczne rozwiązania.. Na bardzo wysoki poziom wskazuje zaproponowanie autorskich metod badawczych. 

Zgłoszone publikacje oraz innowacyjne rozwiązania prezentują istotny wkład w rozwój nauki i wykorzystania nowoczesnych danych przestrzennych w analizach przyrodniczych i narzędziach analitycznych o charakterze automatycznym.

Oceny prac dokonał Zespół pod przewodnictwem Pani dr hab. inż. Katarzyny Osińskiej-Skotak, prof. Politechniki Warszawskiej.

Gratulujemy wszystkim laureatom i promotorom!

Lista nagrodzonych:

1. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii prace magisterskie otrzymali:

  • mgr inż. Iga Ajdacka za pracę „Wykorzystanie drzew decyzyjnych (DT) do automatyzacji selekcji rzek na mapach ogólnogeograficznych”, której promotorem była Pani dr inż. Izabela Karsznia z Uniwersytetu Warszawskiego;
  • mgr inż. Dominik Teodorczyk za pracę „Integracja radarowych danych satelitarnych pochodzących z misji Sentinel-1 oraz TerraSAR-X do monitorowania deformacji powierzchni terenu na obszarze Górnego Śląska”, której promotorem była Pani dr inż. Kamila Pawłuszek-Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu;
  • mgr inż. Wojciech Krok za pracę „Analiza atrakcyjności działek ewidencyjnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w obrębie Opatowice”, której promotorem był Pan dr. inż. Tomasz Noszczyk, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie.

2. Nagrody Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii rozprawy doktorskie otrzymali:

  • dr inż. Mariusz Ciesielski za rozprawę pt. „Analiza rekreacyjnego wykorzystania terenów leśnych na podstawie danych z aplikacji i portali społecznościowych” której promotorem był Pan dr hab. Krzysztof Stereńczak, prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa;
  • dr. inż. Magdalena Pilarska-Mazurek za rozprawę pt. „Opracowanie metodyki korekcji intensywności sygnału z lotniczego skanowania laserowego w celu poprawy rozpoznawania pokrycia terenu”, której promotorem był Pan prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński z Politechniki Warszawskiej.

3. Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii krajowe publikacje przyznano za pracę zbiorową zatytułowaną „Aktualny stan Puszczy Białowieskiej na podstawie wyników projektu LIFE + ForBioSensing” przygotowaną pod redakcją naukową dr. hab. Krzysztofa Stereńczaka, prof. Instytutu Badawczego Leśnictwa. 

4. Nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w kategorii innowacyjne rozwiązania otrzymał Zbigniew Malinowski – reprezentujący Zespół firmy Geo-System Sp. z o.o, Prezes Zarządu za „Automatyczny raport dla działki ewidencyjnej obejmujący aktualne i historyczne dane zgromadzone w Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.”
 

Tags: No tags

Comments are closed.